Till innehåll på sidan

Warning: Undefined array key "kreation_alert" in /home/raddning/public_html/wp-content/themes/raddningstjansten/header.php on line 74

Eldningsförbud råder i Blekinge län! | Eldningsförbud ›

Statistik år 2023

Insatsstatistiken för år 2023 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 957 händelser under 2023, vilket är en liten minskning från föregående år. Trenden över en längre period är dock fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2013 har antalet larm ökat med nästan 30% med ett medelvärde på 893 händelser årligen. Om jämförelsen görs de senaste 15 åren är ökningen ca. 44%.

Framförallt ser vi en minskning av antalet bränder under år 2023 där kategorin ”annan brand” minskar mest. I den kategorin återfinns bränder i olika typer av skräp eller återvinningsmaterial, som har minskat kraftigt. Vi ser också en minskning av antalet bränder i bostäder och i fordon. Gruppen ”övrigt” är i stort händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt händelser som faller under Hälso- och sjukvårdslagen. Där ser vi en ökning av sjukvårdshändelser, som innefattar hjärtstoppslarm och olika typer av stöd till ambulanssjukvården. Trenden för stöd vid självmordsförsök pekar tyvärr också uppåt.

Räddningstjänsten har totalt larmats till 189 trafikolyckor under 2023, vilket är en ökning från föregående år med ca. 32%. Över en längre period har trafikolyckorna ökat i antal. En stor del av trafikolyckorna vi larmas till är kopplade till väg E22, Rv 29 och Rv 15 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. På dessa vägar inträffade 74 st. trafikolyckor av 189 st. (39%). Den övervägande delen är singelolyckorna som står för ca. 60-70% av den totala andelen olyckor. Vid merparten av singelolyckorna konstateras inga personskador.

En normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder som ligger på en medelnivå utifrån de senaste tio åren. De flesta terrängbränderna inträffade på våren och tidig sommar. Vid en brand, i Olofströms kommun, larmades helikopterresurs för hjälp att begränsa branden.

I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas:

  2023 2022 2021 2020
Brand i byggnad 73 93 83 75
Brand i skog och mark 51 57 63 37
Annan brand 53 102 61 70
Trafikolycka 189 143 171 139
Annan räddning 118 130 103 113
Automatlarm, ej brand 204 219 220 244
Övrigt 269 230 229 210
Totalt 957 974 930 888