Till innehåll på sidan

Räddningstjänsten genomför olika analyser och utredningar med syftet att utveckla och förbättra verksamheten. Främst är det riskanalyser t.ex. de kommunala och inför festivaler, men även olycksutredningar, analyser kopplade till specifika händelsetyper och olika former av statistik.


Kommunala riskanalyser

Räddningstjänsten Västra Blekinge har utfört kommunala riskanalyser över de geografiska områdena till sina medlemskommuner (Karlshamn, Olofström och Sölvesborg). En riskanalys avseende Sweden Rock Festival har även upprättats. Riskanalyserna finns hos Räddningstjänsten samt hos medlemskommunerna.

Metod och syfte med riskanalyserna
Vissa avgränsningar har gjorts i riskanalyserna vilket medför att alla kommunens risker ej behandlas. Riskanalyserna kan ses som en plattform för fortsatt och utvidgat arbete inom området. Riskanalysernas struktur och disposition har valts med hänsyn till möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna komplettera och revidera de områden som presenteras och att underlätta för en ”utbyggnad” av analyserna med nya områden. För att rapporterna skall vara så användbara som möjligt har stor vikt lagts vid att presentera materialet på ett överskådligt, kortfattat och lättbegripligt sätt.

Syfte
Riskanalyserna är tänkta att användas som verktyg vid kommunernas samhällsplanering. Detta genom att flera av de risker som bör beaktas vid den fysiska planeringen är identifierade, analyserade och utmärkta på karta. Riskanalyserna skall också möjliggöra ett ökat riskmedvetande hos kommunens invånare och dess beslutande politiker. Kommuninvånarna ges genom dokumentet en ökad möjlighet att kunna ta hänsyn till kommunens risker vid exempelvis etablering av bostäder och företag.

Avgränsningar
Riskanalyserna är avgränsade till att omfatta olyckor som på förhand kan bindas geografiskt och som kan komma att drabba tredje man, dvs personer som ej själva har anknytning till olyckan och som ej heller kan påverka händelseförloppet. Övergripande risker för andra olyckor presenteras i handlingsprogrammet.
Ovanstående avgränsning innebär att betydande olyckor som exempelvis trafikolyckor och bränder ej behandlas i rapporten. Dessa är visserligen vanligt förekommande men kan ej på förhand bindas till en geografisk plats.

Metod
Arbetet med riskanalysen har delats in i fyra faser enligt följande:

  • Avgränsningar– Arbetet inleddes med att sätta upp projektets ramar och göra avgränsningar enligt ovan. Detta för att ge riskanalysen en tydlig struktur och arbetet en rimlig proportion.
  • Identifiering av risker– De risker som finns i kommunen och som omfattas av ramarna för arbetet identifierades.
  • Inventering– De identifierade riskerna inventerades. All nödvändig fakta om riskerna samlades och sammanställdes. Riskerna positionerades därefter ut på kartor.
  • Analys– Slutligen utfördes en översiktlig analys av respektive risk.

Olycksutredning

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen se till att alla olyckor som föranlett räddningsinsats utreds i skälig omfattning. Syftet är att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Räddningstjänsten Västra Blekinge utreder, i första hand, olyckor som föranlett kommunal räddningsinsats. Även andra olyckor, än de som föranleder kommunal räddningsinsats, utreds vid behov. Räddningstjänsten Västra Blekinge kan också utreda andra kommuners olyckor om behov påkallas från den andra kommunen.

Utredningarna och uppföljningen av händelser har betydelse för viktiga bedömningar gällande förebyggande åtgärder som Räddningstjänsten ev. vidtar som exempelvis tillsyn och/eller kommunikation med medborgaren samt för metodutveckling och planering för framtida räddningsinsatser. De får också betydelse för utformningen av de mål som ska anges i de kommunala handlingsprogrammen och den riskinventering som där ska göras. Personal i organisationen som arbetar med olycksutredning och insatsutvärdering är brandingenjörer, insatsledare eller styrkeledare i enheterna Förebyggande och Operativ H. Särskilda riktlinjer för utredning av olyckor finns upprättade där kriterier, metod och hur utredningarna dokumenteras redovisas.


Statistik från räddningsinsatser

En samlad bild över riskerna i ett område är komplex och dynamisk. Det går inte att förutsäga vad som kommer att hända och när, men utifrån statistik och objektsinformation kan Räddningstjänsten ges en grundförutsättning som förberedelse för troliga olycksscenarier
Det totala antalet räddningsinsatser som Räddningstjänsten Västra Blekinge larmas ut till ökar och samma trend ses i många av Sveriges kommuner. Inte minst har de senaste årens torra somrar ökat andelen larm till bränder i skog och mark.
Varje år hanterar Räddningstjänsten ca. 900 olyckor, som kan leda till en räddningsinsats. Nedan ges en generell riskbild inom Räddningstjänstens geografiska område utgående från statistik perioden 2018-2021.

Årets händelser

  2021 2020 2019 2018
Brand i byggnad 83 75 86 89
Brand i skog och mark 63 37 44 85
Annan brand 61 70 59 90
Trafikolycka 171 139 164 172
Annan räddning 103 113 85 76
Automatlarm, ej brand 220 244 240 234
Övrigt 229 210 190 231
Totalt 930 888 868 977

 

”Annan räddning” innefattar olyckor med farligt gods, utflöde, trafikolycka, naturolycka, vattenskada, nödställd person, djurräddning, ras, drunkning och översvämning. Kategorin ”övrigt” är i stort händelser som inte är räddningstjänsthändelser enligt Lagen om skydd mot olyckor samt händelser som faller under Hälso- och sjukvårdslagen.