Till innehåll på sidan

Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fastställt följande vision: Området, som Räddningstjänsten Västra Blekinge verkar inom, skall vara skadefritt.

Vi arbetar på flera olika sätt för att nå vår vision om det skadefria samhället. 2011 formulerade vi de tre huvudprocesser som vi tillsammans arbetar inom.

Stöd till enskilda

Här arbetar vi för att stödja personer och organisationer att vara så bra rustade som möjligt för att kunna hantera oönskade händelser. Det kan vara allt från den lilla olyckan till den stora.

Förbundets myndighetsutövning, kris- och säkerhetssamordning finns i denna process liksom även utbildnings- och kommunikationsverksamhet.

Insatser vid oönskade händelser

Som namnet säger är det i denna process som arbetet med de konkreta insatserna vid olika typer av olyckor både förbereds och utförs. Det handlar om att säkerställa att vi har rätt personalkompetens, rätt metoder och rätt materiel.

Analys och utredning

I den tredje processen arbetar vi med att återföra erfarenheter från inträffade olyckor, både genom olycksutredningar och insatsutvärderingar. Dessa erfarenheter återförs till arbetet i Stöd till enskilda och/eller Insatser vid oönskade händelser.

Vi har även andra interna verksamhetsutredningar som ryms här, andra tidsbegränsade utredningar och omvärldsanalys.