Till innehåll på sidan

En kris kommer plötsligt och är en allvarlig händelse som påverkar många människor och stora delar av samhället. Beroende på vad det är för händelse eller vilka som är närmast berörda kan information hämtas på flera ställen. Viktig information kan du ofta få via lokalradio och media. Det är bra att alltid ha en batteridriven radio hemma för att ha möjlighet att lyssna på radion även om det skulle bli strömavbrott.

Om signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, ljuder är det viktigt att lyssna på radion.

Andra bra informationskällor är:
Krisinformation.se
Kommunernas hemsidor: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström
Länsstyrelsen Blekinge län

Vad är en kris?
En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället t.ex. el- och vattenförsörjningen. Krisen kan drabba många människor eller så får händelsen stora konsekvenser för samhället att vissa funktioner inte fungerar som det är tänkt. En annan benämning på kris är extraordinär händelse som är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Kommunernas och regionernas åtgärder inför och vid en extraordinär händelse är reglerad i särskild lagstiftning.

En kris inträffar många gånger utan förvarning och för att du skall kunna hantera en kris handlar det om att förbereda dig på att hantera det oväntade. I vårt sårbara moderna samhälle har vi alla ett ansvar för att stå bättre rustade om en kris inträffar. Det kan vara väder (storm, vatten) som gör att vägar och järnvägar stängs av och att det blir elavbrott, det kan vara smittat vatten som ger brist på dricksvatten, svårare influensautbrott, större olyckor eller en terrorattack.

Samhället har ett stort ansvar för att bland annat el- och vattenförsörjning, telekommunikationer, transporter och sjukvård skall fungera. Kommuner och andra organisationer arbetar ständigt för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera en krissituation, det vill säga att kunna vara säker på att det som måste fungera, som omsorg och vattenförsörjning, kan fungera så normalt som möjligt även i kris.

Krisberedskap handlar ibland om att förbereda sig på det som inte har hänt, det oväntade. Skulle en extraordinär händelse inträffa etablerar kommunen och räddningstjänsten en organisation som effektivt arbetar för att lösa de olika problem som uppstår. Ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet, som omfattar olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Räddningstjänstens roll inom krishanteringen är den operativa, utryckande verksamheten som arbetar med akuta insatserna vid olika typer av händelser.