Till innehåll på sidan

Många villor och fritidshus har någon typ av eldstad, det kan vara en värmepanna, braskamin, öppen spis eller liknande. Alla eldstäder som används måste regelbundet bli sotade och brandskyddskontrollerade, och det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att se till att din eldstad finns med i sotningsdistriktets register.

För installation av en ny eldstad eller skorsten krävs tillstånd, och anmälan görs till din kommun.

Rengöring (sotning)
Rengöringens syfte är att ta bort brännbara beläggningar, dels för att minska risken för en skorstensbrand och dels för att minska skadeverkningarna om en skorstensbrand skulle uppstå. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Det finns idag inget lagkrav på att imkanaler i privatbostäder ska rengöras.

Hur ofta ska rengöring ske?
Direktionen för Räddningstjänsten Västra Blekinge har fattat beslut om följande rengöringsfrister som är identiska med de som anges i MSBFS 2014:6. Dessa har i sin tur beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Får jag rengöra själv?
Ja, om du vill ta över ansvaret för din sotning har du rätt att göra det, detta kallas för egensotning.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten (3 kap 4 §). I våra medlemskommuner är det vi på Räddningstjänsten Västra Blekinge som handlägger dessa ärenden, och en ansökan ska därmed skickas till oss. För att få ett medgivande om egensotning måste du påvisa att sotningen kan ske på ett från brandskyddsperspektiv betryggande sätt.

Oavsett om du själv utför sotningen eller om du anlitar en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett från brandskyddsperspektiv betryggande sätt, att anläggningen sotas enligt gällande frister, och att genomförda sotningar dokumenteras.

Här kan du ladda hem blanketter för ansökan om egensotning.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn vars syfte är att upptäcka fel och brister som kan innebära risk för brand. Kontrollen ska omfatta anläggningen i dess helhet och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt:

  • Sotbildningar och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet, samt
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Hur ofta ska brandskyddskontroll ske?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i MSBFS 2014:6 beslutat om intervaller för brandskyddskontroller. Intervallet beror på typ av anläggning och hur den används. En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte genomgå en brandskyddskontroll, men innan anläggningen åter tas i bruk skall en brandskyddskontroll genomföras.

Får jag själv utföra brandskyddskontroller?
Nej, brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll.