Till innehåll på sidan

För att en räddningstjänst ska fungera optimalt behöver vi ha många olika kompetenser. Bakom kulisserna finns det personal som har till uppgift att på olika sätt bidra till att organisationen genomför sitt uppdrag genom de uppsatta målen och på ett rättssäkert sätt.

Ledning
Förbundsledningen har till uppgift att övergripande planera, leda och samordna kommunalförbundets verksamhet.

Förbundschefen har det övergripande ansvaret över kommunalförbundet samt är ansvarig mot direktionen för verkställighet av dess beslut samt återrapportering.

Räddningschefen har det övergripande ansvaret för verksamheterna förebyggande och operativ. I det ligger ansvaret att förebyggande åtgärder vidtas mot brand enligt aktuell lagstiftning och att verksamheten organiseras så att effektiva räddningsinsatser genomförs.

Administration
Förbundets administrativa enhet tillhandahåller administrativa tjänster och service till såväl externa aktörer som internt inom organisationen. Vi är specialister inom ekonomi- och personalfrågor, löner och administrativa arbetsuppgifter.

Drift och underhåll
Förbundets enhet drift och underhåll ansvarar för att förbundets fastigheter, IT och kommunikationsutrustning fungerar och underhålls. I verksamheten ingår bl.a. service, underhåll, ombyggnad och inköp.