Till innehåll på sidan

När det går mot kallare tider är det lockande att tända en mysig brasa i kaminen, det skapar både värme och trivselkänsla. Tyvärr är brand kopplad till eldstäder den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus, det är därför viktigt att lära sig att elda rätt och att ta hand om sin eldstad.

En kamin är inte tänkt som en primär värmekälla, utan antingen som ett komplement till din primära värmekälla eller att bara användas för trivseleldning. Det finns begränsningar gällande hur mycket ved som får eldas per timme, och hur länge man får elda åt gången. Använder du för mycket ved och/eller eldar under för lång tid finns det risk för att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar. Det är även risk för att du skadar din skorsten.

För nya kaminer följer det med eldningsinstruktioner, läs genom dessa noggrant och följ anvisningarna. Saknar du eldningsinstruktioner kan du följa dessa tumregler:

  • Använd aldrig mer än 3 kg ved per timme.
  • Elda inte längre än 3–4 timmar.
  • Låt alltid kaminen vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Omhändertagande av aska
Aska svalnar mycket långsamt och kan innehålla glödrester under flera dygn, och en vanlig orsak till bränder är att askan inte omhändertagits på ett korrekt sätt. Sot och aska ska förvaras i ett rymligt metallkärl med tättslutande lock, använd aldrig en plastbehållare! Det är även viktigt att underlaget som metallkärlet står på är obrännbart, det har inträffat bränder efter att kärlen har placerats på t.ex. träunderlag. Innan du sedan slänger askan bör denna stå i ett par dagar och svalna.

Sotning och brandskyddskontroll
Alla eldstäder som används måste regelbundet bli sotade och brandskyddskontrollerade. Detta görs dels för att minska risken för brand, och för att minska skadeverkningarna vid händelse av en brand. Läs mer om sotning och brandskyddskontroll här.

Ska du installera en ny eldstad eller skorsten, eller göra ändringar i en befintlig?
Detta kräver tillstånd, och anmälan görs till din kommun.

Ska du börja använda en kamin som stått oanvänd under längre tid?
Kontakta ditt lokala sotningsdistrikt, detta då det kan vara aktuellt att göra en statusbesiktning eller brandskyddskontroll innan den tas i bruk.

Hitta kontaktuppgifter till ditt sotningsdistrikt här.

Tips på vad Du kan göra för att elda säkert

  • Kontrollera så att dina brandvarnare fungerar. Har du inga brandvarnare? Sätt upp minst en på varje våning!
  • Ha minst en brandsläckare och en brandfilt tillgänglig i hemmet.
  • Se till att din eldstad är sotad och brandskyddskontrollerad.
  • Elda med torr ved! Om du eldar med ved som inte har torkat så ökar risken för en skorstensbrand då beläggningar av sot och tjära ökar.
  • Elda inte impregnerat eller målat virke. Målat virke kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten.
  • Ta hand om askan på ett säkert sätt.

Läs mer om hur du kan elda säkert hemma här.