Hur arbetar vi?

Räddningstjänsten Västra Blekinge har från våra medlemskommuner fått i uppdrag att samordna och driva arbetet med risk och sårbarhetsanalyser samt planer för extraordinära händelser i kommunerna (enligt Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

En extraordinär händelse är en oönskad händelse som:

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning (eller överhängande risk för allvarlig störning) av viktiga samhällsfunktioner och
  • kräver skyndsamma insatser av kommun och/eller landsting

Arbetet innebär att krisarbetsgrupper går igenom kommunernas verksamheter och resurser utifrån hur man kan hantera exempelvis en större händelse. Resultaten talar om hur vi klarar en kris och vilka eventuella resurser som krävs och prioriteringar som bör göras för att klara sig igenom en extraordinär händelse.

Krisberedskap handlar ibland om att förbereda sig på det som inte har hänt, det oväntade. Skulle en extraordinär händelse etablerar kommunen och räddningstjänsten en organisation som kan effektivt arbetar för att lösa de olika problem som uppstår.

Räddningstjänsten har förutom denna uppgift sin operativa – utryckande verksamhet som arbetar med akuta insatserna vid olika typer av händelser.