Kommunala riskanalyser

Räddningstjänsten Västra Blekinge har utfört kommunala riskanalyser över de geografiska områdena till sina medlemskommuner (Karlshamn, Olofström och Sölvesborg). En riskanalys avseende Sweden Rock Festival har även upprättats. Riskanalyserna finns hos Räddningstjänsten samt hos medlemskommunerna.

 

Metod och syfte med riskanalyserna

Vissa avgränsningar har gjorts i riskanalyserna vilket medför att alla kommunens risker ej behandlas. Riskanalyserna kan ses som en plattform för fortsatt och utvidgat arbete inom området. Riskanalysernas struktur och disposition har valts med hänsyn till möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna komplettera och revidera de områden som presenteras och att underlätta för en ”utbyggnad” av analyserna med nya områden.

För att rapporterna skall vara så användbara som möjligt har stor vikt lagts vid att presentera materialet på ett överskådligt, kortfattat och lättbegripligt sätt.

Syfte
Riskanalyserna är tänkta att användas som verktyg vid kommunernas samhällsplanering. Detta genom att flera av de risker som bör beaktas vid den fysiska planeringen är identifierade, analyserade och utmärkta på karta. Riskanalyserna skall också möjliggöra ett ökat riskmedvetande hos kommunens innevånare och dess beslutande politiker. Kommuninnevånarna ges genom dokumentet en ökad möjlighet att kunna ta hänsyn till kommunens risker vid exempelvis etablering av bostäder och företag.

Avgränsningar
Riskanalyserna är avgränsade till att omfatta olyckor som på förhand kan bindas geografiskt och som kan komma att drabba tredje man, dvs personer som ej själva har anknytning till olyckan och som ej heller kan påverka händelseförloppet.

Ovanstående avgränsning innebär att betydande olyckor som exempelvis trafikolyckor och bränder ej behandlas i rapporten. Dessa är visserligen vanligt förekommande men kan ej på förhand bindas till en geografisk plats. Riskanalyserna kan med fördel kompletteras med andra geografiskt bundna risker som måste beaktas vid samhällsplaneringen så som exempelvis radon i mark och vatten.

Då riskerna analyserats har skador på i första hand människor och egendom behandlats. Skador på miljön har endast i vissa fall berörts. En noggrannare analys av eventuella miljökonsekvenser kan dock tillföras i ett senare skede.

Metod
Arbetet med riskanalysen har delats in i fyra faser enligt följande:

Avgränsningar – Arbetet inleddes med att sätta upp projektets ramar och göra avgränsningar enligt ovan. Detta för att ge riskanalysen en tydlig struktur och arbetet en rimlig proportion.

Identifiering av risker – De risker som finns i kommunen och som omfattas av ramarna för arbetet identifierades.

Inventering – De identifierade riskerna inventerades. All nödvändig fakta om riskerna samlades och sammanställdes. Riskerna positionerades därefter ut på kartor.

Analys – Slutligen utfördes en översiktlig analys av respektive risk.