Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till byggnader och andra anläggningar där det bedömdes att särskilda krav gällande kontroll av brandskyddet borde ställas, skulle lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen.

Kravet är nu borttaget ur lagen och i och med det upphävs SRVFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Observera att denna ändring inte påverkar det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i detta bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Den dokumentation som finns över brandskyddet kan komma att begäras ut av kommunen (Räddningstjänsten) vid, eller inför, en tillsyn.

 

Vill du läsa mer om förändringarna i LSO?
Klicka här.