Tips för en säker restaurang

Maximalt personantal
En viktig uppgift som ska framgå av brandskyddsdokumentationen är hur många personer som maximalt får vistas i lokalerna. I samlingslokal ska det finnas en skylt som talar om hur många personer som får vistas i denna.

Brand i fritös och stekbord
Just brand i köket är en av de mest allvarliga riskerna. Bränder i restauranger kan sprida sig vidare till ventilationssystemet då det ofta innehåller ett lager med fett. Detta ger omfattande rökutveckling. Om restaurangen kan ta emot fler än 50 gäster och köket inte är egen brandcell bör man ha en automatisk släckanläggning ovanför fritös, stekbord och i fläktkåpa.

Släckare
I serveringsdelen rekommenderar vi att man har en 6 kg pulversläckare eller en 9 kg skumsläckare medan man i köket med fördel kan ha en kolsyresläckare.

Brandvarnare
Brandvarnare ska placeras på lämpliga ställen i restaurangen. De medför att man har kontroll på samtliga utrymmen i lokalen och erhåller en tidig varning om något skulle hända, särskilt vad gäller dolda utrymmen.

Samlingslokaler
Om restaurangen tar emot fler än 150 gäster räknas den som samlingslokal och skall i normalfall vara försedd med utrymningslarm. Larmet kan kopplas så att ljuset tänds upp och eventuell musik tystnar vid en brand.

Utrymningsvägar
Det är viktigt att utrymningsvägar hålls fria från blockerande föremål i hela sin längd och att dörrarna är lätt öppningsbara utan nyckel. Utrymningsvägarna ska vara utmärkta med utrymningsskyltar.

Gasolinstallationer (spis, värmare)
För att få hantera gasol krävs det ett särskilt tillstånd för brandfarlig vara som söks hos Räddningstjänsten. Det krävs också att restaurangen utser en föreståndare som ansvarar för gasolen och som har kunskap om hanteringen.

Vanliga brandorsaker
Anlagd brand är en vanlig brandorsak. Kontrollera därför att inget onödigt brännbart finns i utrymningsvägarna eller vid varuintaget. Spotlights och levande ljus är också viktiga att hålla koll på.

Personalutrymmen
Många bränder startar i personalutrymmen. Ha därför särskild koll på kaffebryggare, värmeplattor, askkoppar etc. Timer på elektriska apparater är ofta ett bra sätt att hindra brand.

Nödlägesberedskap
Om det trots allt skulle gå så illa att det inträffar en brand är det viktigt att man har förberett sig för en sådan situation. Det görs bäst genom att på personalmöten gå igenom vad var och en ska göra. Personalen bör också ges möjlighet att testa släckutrustning och få grundläggande kunskaper om brand och utrymning. Krävs ordningsvakter för verksamheten bör dessa särskilt informeras.