När får jag tillsyn?

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Ägare eller nyttjanderättshavare ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt för livräddning vid brand eller annan olycka. Vidare ska denna också vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO ). Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl detta uppfylls och ställer, i de fall det behövs, krav på åtgärder. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar. Myndigheten har också rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen (5 kap. 2 § LSO).

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor utövas av kommunen inom kommunens område och av Länsstyrelsen inom länet. Kommunen får själv bestämma när och var tillsynen skall genomföras. Räddningstjänsten upprättar inför varje verksamhetsår ett tillsynsprogram som redogör för hur tillsynsverksamheten planerats under det kommande året. De senaste åren har tillsynsverksamheten mestadels styrts in mot något som vi kallar ”Tematillsyn” som innebär att tillsyn görs på alla objekt inom en viss verksamhetskategori och under en bestämd period. Fördelen med detta är att jämförelse mellan olika objekt underlättas vilket möjliggör att objekten får ett likvärdigt skydd mot brand eller annan olycka. En annan fördel är att tillsynsunderlag t.ex. i form av checklistor, kan upprättas på ett mer detaljerat och objektsspecifikt sätt än om flera objektsgrupper ska genomgå tillsyn varje år.

Information tillsyn

Tillsynsprogram 2021

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor som kan orsaka skador på liv, hälsa, egendom och miljö (6§ LBE). Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och den dokumentation som krävs för tillsynen. Vid tillsynen har myndigheten även rätt att få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor (24 § LBE).

Räddningstjänsten utför endast tillsyn på de verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara, se under När behöver jag söka tillstånd. Dessa verksamheter har delats in i ett antal kategorier beroende av verksamhetstyp och för respektive kategori har sedan en frist (tidsintervall mellan tillsynstillfällena) tilldelats med hänsyn till behovet av tillsyn. Fristerna har bestämts till 2, 4 eller 6 år. I vissa fall har räddningstjänsten beslutat avstå från att genomföra regelbundna tillsyner. Detta betyder dock inte att tillsyn aldrig kommer att genomföras. Tillsynsfristerna beslutas i direktionen för Räddningstjänsten.

Tillsynsfrister enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor