När behöver jag söka tillstånd?

Tillstånd brandfarliga varor

Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Exempel på detta är brandfarliga gaser (gasol, vätgas), brandfarliga vätskor (bensin, diesel, brännolja) samt vissa andra brandfarliga varor (ammoniumnitrat, väteperoxid).

Då reglerna på detta område förändras ser vi över våra rutiner – denna sida kommer att uppdateras – läs gärna mer om dessa tillstånd på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida (msb.se). Kontakta oss gärna om Du har frågor.

Från ansökan till tillstånd

I tillståndsansökan skall all brandfarlig vara som hanteras anges. Detta innebär att om volymen för någon av de brandfarliga varor du hanterar överskrider tillståndspliktig mängd, skall tillståndsansökan redovisa alla förekommande brandfarliga varor. För granskning av tillståndsärendet krävs vanligen kompletterande uppgifter såsom exempelvis situationsplan, byggnadsritning och klassningsplan. I bilaga 1, Anvisningar, i ansökningsblanketten finner du information om vilka kompletterande uppgifter som just du måste lämna till Räddningstjänsten för att handläggningen av ärendet ska kunna påbörjas. Generellt gäller att samtliga ansökningar ska innehålla situationsplan samt byggnadsritning. Vidare gäller att mer komplicerade anläggningar, anläggningar med öppen hantering av brandfarlig vara etc. ska innehålla ytterligare kompletterande uppgifter.

I samband med granskningsarbetet av ansökan kan tekniska eller organisatoriska krav enligt tillämpningsföreskrifterna uppkomma. Förutsättningarna för den aktuella hanteringen presenteras i beslutet som sänds till den sökande efter handläggning. Tillståndet gäller under begränsad tid, normalt 6 – 12 år beroende på anläggnings art. Tillståndets giltighet återfinns i beslutet. Observera att kraven enligt beslutet är en förutsättning för att hantering skall få ske inom anläggningen.

Vid en helt ny anläggning eller verksamhet med brandfarlig vara får ej hanteringen påbörjas förrän avsyning ägt rum. När kraven enligt beslut är åtgärdade skall anmälan om avsyning ske till Räddningstjänsten. Om anläggningen måste provköras i uppförandeskedet kan avsyningen genomföras innan provkörningen eller så utformas vissa villkor i tillståndet om att provning av anläggningen får ske. Om krav i beslut uppkommer vid förlängning av tillstånd eller ägarbyte på befintlig hantering, ges en tidsfrist för när åtgärderna skall vara utförda i beslutet. När den sökande åtgärdat punkterna dock senast när tidsfristen löper ut skall anmälan för avsyning ske till Räddningstjänsten.

Förnyat tillstånd

Nedan följer exempel på vad som ska stå med i en förnyad tillståndsansökan:

 • Underskrift av firmatecknare hos det företag som bedriver verksamheten.
 • Bebyggelse som har tillkommit i verksamhetens omgivning.
 • Förändringar av byggnader eller anläggningar sedan det förra beslutet.
 • De mängder brandfarliga varor som i fortsättningen avses hanteras.
 • Utredning om risker uppdaterad efter ändringar i verksamheten.
 • Senast upprättade klassningsplan med tillhörande dokumentation enligt SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.
 • Drift- och underhållsinstruktioner, uppdaterade efter ändringar i verksamheten. Om instruktionerna är mycket omfattande kan det vara lämpligt att redovisa dessa på plats.
 • Föreståndare för hanteringen.
 • För att underlätta handläggningen av ansökan kan en kopia av det gamla tillståndet bifogas.

 Tillstånd explosiva varor

Enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor. Räddningstjänsten prövar frågor om tillstånd, på uppdrag av medlemskommunerna, gällande innehav och förvaring. Tillstånd behövs inte i följande fall:

 1. Om man omedelbart på plats för sprängningsarbeten förbrukar explosiva varor som tagits ur förråd och om varorna vara bevakade. Överföringstillstånd skall dock finnas.
 2. Om man har tillstånd enligt vapenlagen (1996:67) att inneha vapen eller ammunition och för sådant vapen tillverkar ammunition för eget bruk om mängden krut i riskgrupp 1.3 är högst 5 kg.
 3. Om man har fyllt 18 år och endast förvarar produkter enligt en lista du kan ladda hem här.

Blankett för tillståndsansökan och anmälan finns att ladda ner här.

Från ansökan till tillstånd

Tillstånd till förvaring meddelas endast den som
– kan hantera den explosiva varan med tillräcklig aktsamhet,
– som bedöms lämplig,
– i sin ansökan visar att de explosiva varorna kan förvaras enligt lagstiftningens krav.

Tillståndsansökan skall vara skriftlig. För granskning av tillståndsärendet krävs vanligen kompletterande uppgifter såsom exempelvis situationsplan, byggnadsritning, konstruktionsbeskrivning av förrådet, klassningsplan uppgifter om de explosiva varorna (riskgrupp, samhanteringsgrupp, största mängd), uppgifter om föreståndaren samt riskutredning. I bilagorna till ansökningsblanketten kan du läsa mer om riskgrupper, samhanteringsgrupper och klassificering av förråd.

I samband med granskningsarbetet av ansökan kan tekniska eller organisatoriska krav enligt tillämpningsföreskrifterna uppkomma. Förutsättningarna för den aktuella hanteringen presenteras i beslutet som sänds till den sökande efter handläggning. Tillståndet gäller under begränsad tid, normalt 6 – 12 år beroende på anläggnings art. Tillståndets giltighet återfinns i beslutet. Observera att kraven enligt beslutet är en förutsättning för att hantering skall få ske inom anläggningen.

Vid en helt ny anläggning eller verksamhet med explosiv vara får ej hanteringen påbörjas förrän avsyning ägt rum. När kraven enligt beslut är åtgärdade skall anmälan om avsyning ske till Räddningstjänsten. Om krav i beslut uppkommer vid förlängning av tillstånd eller ägarbyte på befintlig hantering, ges en tidsfrist för när åtgärderna skall vara utförda i beslutet. När den sökande åtgärdat punkterna dock senast när tidsfristen löper ut skall anmälan för avsyning ske till Räddningstjänsten.

Avgifter

För tillstånd till hantering av brandfarlig vara tas en avgift ut. Hur stor avgift som tas ut beror på omfattningen av den brandfarliga varan. I avgiften ingår också avsyning av anläggningen. Avgiften debiteras i samband med att du får ditt tillstånd.

Taxan för tillstånd brandfarlig och explosiv vara finns att ladda här.