Farlig verksamhet

En farlig verksamhet kan vara en anläggning vars verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs en skälig beredskap som kompletterar räddningstjänstens beredskap för räddningsinsats. Dessa verksamheter faller under bestämmelserna om farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap 4§.

En farlig verksamhet kan även vara en anläggning som hanterar stora mängder farliga kemikalier. Dessa verksamheter är skyldiga att vidta lämpliga förebyggande åtgärder samt att samverka med den kommunala räddningstjänsten enligt lag (1999:381) och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den sk. Sevesolagstiftningen. Länsstyrelsen har ansvaret att fastställa vilka verksamheter som berörs av lagstiftningarna.

Farlig verksamhet enlig Lagen om skydd mot olyckor

Vid dessa anläggningar kan krav ställas på skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Syftet med det är att gemensamt kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Krav ställs också på att en riskanalys görs över verksamheten. Aktuell förteckning över 2:4-anläggningarna hittar du i vårt handlingsprogram, bilaga 5.

AarhusKarlshamn AB är en av 2:4-anläggningarna

Farlig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och begränsa följderna av olyckor för människor och miljö klassas vissa verksamheter enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lag kallas även Sevesolagstiftningen efter den italienska staden Seveso, där en större olycka med dioxinutsläpp inträffade 1976. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och delar upp verksamheter i två gränsnivåer; en lägre och en högre nivå. Sevesolagstiftningen ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier skall ha en hög säkerhetsnivå. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

Denna lag ställer även krav på kommunerna att vidta en del åtgärder. Kommunen är ålagd att informera personer som löper risk att påverkas av en olycka vid en Sevesoverksamhet samt att upprätta särskilda planer för räddningsinsatser vid anläggningarna på den högre kravnivån. Ansvaret för dessa båda åtgärder har medlemskommunerna lagt över på Räddningstjänsten.

Du kan läsa mer om Sevesolagstiftningen på MSB.se.

Enligt Sevesolagstiftnigen, 14 §, skall kommunen se till att personer som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka vid vissa verksamheter informeras om till exempel vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man ska agera vid en olycka. Innehållet i informationen skall omfatta ett antal punkter som finns beskrivna i Statens räddningsverks föreskrift (SRVFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet med informationen är att ge dig en övergripande bild kring vilka olyckor som kan inträffa och hur du ska agera. Denna information till allmänheten hittar du i länken nedan.

I Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommun omfattas följande företag av Sevesolagstiftningen (kravnivån inom parentesen):

  • Södra Cell Mörrum (högre)
  • Primagaz Gasol Sverige AB – Gasolstation Olofström (lägre)
  • Uniper – Gasturbinanläggning G13 Karlshamn (lägre)
  • Uniper – Karlshamnsverket (högre)
  • Karlshamns Hamn AB Sutudden samt Oxhaga (högre)
  • Preem AB (högre)
  • Primagaz Gasol Sverige AB Oxhaga (högre)
  • Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB (lägre)
  • NCC Roads – Bergtäkt Kylinge (lägre)

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB

Kommunens plan för räddningsinsats

Enligt 3 kap 6 § i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor samt enligt 14-17 §§ förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall kommunen upprätta en plan som benämns ”Kommunens plan för räddningsinsatser”. Plan för räddningsinsatser gäller verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Planen ska upprättas av kommunens räddningstjänst i samråd med berörda verksamhetsutövare. Planen ska även skickas till Länsstyrelsen.

Kommunens plan för räddningsinsatser skall ställas ut eller på annat sätt göras tillgänglig för att allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Planen ska sedan fastställas av Räddningstjänsten. Planen ska förnyas minst vart tredje år eller tidigare om väsentliga förändringar gjorts. För att säkerställa planens funktion och lämplighet ska den även övas minst vart tredje år.

I länken nedan kan du se kommunens plan för räddningsinsats för de anläggningar som omfattas av kravet.

Kommunens plan för räddningsinsats.