Bygglovsprocessen

Räddningstjänsten har ingen beslutande roll i byggprocessen, utan vi bistår våra medlemskommuner med rådgivning som i huvudsak omfattar byggnadens placering och förutsättningar för ett tillfredsställande brandskydd. Det är alltid respektive kommun som fattar beslut i bygglovsfrågor. Om kommunen behöver stöd i frågor gällande brandskydd skickas ärendet på remiss till oss på Räddningstjänsten Västra Blekinge. Vi kan även delta vid olika samråd vid mer komplexa projekt.

Räddningstjänsten kommer i kontakt med både de färdiga- och de befintliga byggnaderna genom tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, där det ställs krav på organisatoriskt- och byggnadstekniskt brandskydd. Genom kunskaper från tillsyner och olycksutredningar, är vår förhoppning att vi kan förmedla erfarenheter som bidrar till ett bättre brandskydd och därmed en tryggare miljö.

Räddningstjänsten Västra Blekinge utför inte brandskyddsprojekteringar, utan hänvisar till de brandkonsulter som finns.

Brandskyddsdokumentation

En byggnads brandskydd ska redovisas i en brandskyddsdokumentation, i enlighet med Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12. Under byggprocessen bör brandskyddet redovisas i en brandskyddsbeskrivning, som i sin tur arbetas in i övriga projektörers handlingar.

Målet med en brandskyddsdokumentation är att nyttjaren på ett enkelt sätt kan sätta sig in i hur brandskyddet är dimensionerat i den befintliga byggnaden. Det är viktigt att dokumentationen stämmer överens med de krav som finns i BBR, och den bör göras så tidigt som möjligt då eventuella ändringar blir minst kostsamma.

Brandskyddsdokumentationen utgör även ett viktigt underlag för Räddningstjänsten vid tillsyn på den aktuella byggnaden.

 

Läs mer om hur bygglovsprocessen går till och hur du ansöker om bygglov på respektive kommuns hemsida:

Karlshamn

Olofström

Sölvesborg