Ändringar i lag- (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Nya regler fr.o.m. 1 augusti 2021

Den 1 augusti 2021 trädde ändringar i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) i kraft.  Ändringarna genomförs för att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Samtidigt införs flera ändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE).

Verksamheter som hanterar explosiva varor och tillståndsmyndigheterna (kommuner och MSB) berörs i hög grad av förändringarna. De nya reglerna består av flera ändringar med tyngdpunkt på ökade krav att kontrollera och lämplighetspröva personer som har tillgång till explosiva varor i tillståndspliktiga verksamheter, eller har inflytande över denna typ av verksamheter. En viktig nyhet är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs det att personen blir prövad och godkänd av tillståndsmyndigheten.

De flesta av ändringarna berör explosiva varor men en stor ändring som berör samtliga tillstånd enligt LBE är att en ansökan om nytt tillstånd måste lämnas in senast fyra veckor innan det gamla tillståndet löper ut, om hanteringen ska kunna fortsätta enligt det gamla tillståndet under handläggningstiden.

Läs mer om ändringarna och vad de innebär för Er verksamhet genom att följa nedanstående länkar.

Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Skärpt kontroll över explosiva varor

VIKTIGT! Anmäl deltagare och föreståndare så snart som möjligt.

Från det att ändringarna trädde i kraft är det sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Tidigare godkända föreståndare behöver också prövas på nytt med anledning av nya regler gällande prövningen. Då det är ett mycket stort antal personer som behöver provas under en begränsad tid ställs stora krav även på de myndigheter som ska genomföra prövningen. Det är därför viktigt att vi får era anmälningar så tidigt som möjligt för att hinna med att pröva alla.

Vilka ska anmälas?

Föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd för hantering, överföring, import eller export av explosiva varor.

Personer som deltar (deltagare) i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1.

När ska anmälningarna göras?

Så snart som möjligt. Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Om en verksamhet lämnar in anmälningar sent under perioden finns risken att tillståndsmyndigheten inte hinner utföra prövningen innan dess att övergångsperioden är slut. Verksamheten kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av föreståndare/deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända föreståndare eller deltagare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.