Håll uppsikt över badande barn

Publicerades den av

Varma sommardagar är det härligt att svalka sig i vattnet, oavsett om det är hav, sjö eller kanske en pool hemma på den egna tomten. Tyvärr sker fortfarande över 100 drunkningar per år och de vanligaste orsakerna är påverkan av alkohol och att man överskattar sin egen simförmåga. Drunkning är också den vanligaste dödsorsaken i kategorin oavsiktliga skador bland barn mellan ett och sex år. Vi vill därför gärna påminna om bra saker att tänka på inför sommarens bad:
  1. Ha alltid uppsikt över barn när de är på, i eller nära vatten. Detta kan inte sägas nog många gånger: Lämna inte barn själva nära vatten! De flesta drunkningar sker då barn lämnats obevakade, om så bara för ett ögonblick. Även då du finns "fysiskt" på plats är det viktigt att också ha uppmärksamheten riktad mot barnen.
  2. Lär dina barn några enkla badvettsregler:
    1. Simma aldrig ensam
    2. Dyk aldrig i okända vatten
    3. Ta reda på hur du kan få hjälp om olyckan är framme. Finns det hjälputrustning på stranden? Var finns närmaste telefon?
Tryck på bilden för att ladda ner vårt informationsblad om säker sommar:  

Behöver du rädda någon som råkat illa ut i vattnet?

Källa: Dinsakerhet.se - här kan du läsa mer och få fler detaljerade tips.

Information på badplatser

Publicerades den av

Under sommarmånaderna juli och augusti kommer vi  att genomföra informationsinsatser runt om på Karlshamns kommuns badplatser. Varje skiftlag av brandmän kommer att besöka de största badplatserna under de dagar solen skiner och mycket folk finns på stränderna. Vi kommer att ha med oss släckbilen och livräddningsmaterial. På plats kommer vi genomföra en förevisning av hur man använder livboj, upptag av person ur vattnet, hjärt- och lungräddning samt prata om vattensäkerhet. För de som vill finns möjlighet att testa livboj, flytvästar för barn samt ställa frågor till oss. Vi kommer även att dela ut material kring en säker sommar samt visa upp vår utrustning som vi använder vid vattentillbud.

Så håll utkik efter den röda flaggan på stranden vid soliga dagar i sommar!

 

Drunkningsprojekt: Farligt vatten

Publicerades den av

I somras inledde räddningstjänsten ett projekt om drunkning där vi ville undersöka hur problemet hanteras i våra medlemskommuner och om något kan göras för att få ner antalet förolyckade. För en tid sedan avslutades projektet och resultatet har nu presenterats för vår direktion samt vid en presskonferens (se SR Blekinge P4). Resultat och erfarenheter kommer att fortsätta spridas i medlemskommunerna där vi i samverkan kommer att arbeta vidare med de åtgärdsförslag som presenteras.

Utredningen genomfördes av Nina Gustavsson, brandingenjörstudent, tillsammans med säkerhetssamordnare Jonas Petersson. Arbetet inleddes med att samla ihop statistik, både nationellt och lokalt, att använda som utgångspunkt och bakgrundsmaterial. Ca 100 personer drunknar varje år (då är inte personer medräknade som medvetet tagit sitt eget liv) och det är den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 1-6 år. Vi kunde konstatera att bortsett från geografiska skillnader så ligger västra Blekinge i nivå med övriga landet.

De sista tio åren har vi haft mellan 1-5 insatser varje år, ofta män över 45 år. Flest olyckor i Karlshamn kommun, där vi också har flest invånare. När vuxna förolyckas sker det ofta i centrala delar av städer eller vid exempelvis fritidsbåtsolyckor där man saknar flytväst. I många fall finns alkohol med i bilden. För barn under sju år är skadeplatserna vanligen pooler eller trädgårdsdammar, ofta inte på egna tomten utan i närområdet. För barn över sju år är skadeplatserna vanligen badplatser. Orsakerna beror ofta på en kombination av övertro på sin egen simförmåga och att omgivningen inte uppmärksammar olyckan i tid. Barn med utländsk bakgrund är överrepresenterade, vilket troligen beror på att simundervisning i många andra länder inte är lika utvecklad som i Sverige. Enligt en undersökning så är Blekinge bland de bättre i landet avseende simkunskap bland barn.

Projektet har lett fram till en rad förslag på åtgärder som skall eller bör genomföras i medlems-kommunerna. Det handlar först och främst om att ta hand om och förvalta den livräddningsutrustning som finns utplacerad i kommunerna. Genom tydligare riktlinjer blir skötsel av denna utrustning lättare. Andra viktiga bitar är till exempel att se över kommunernas flytvästdepåer och anordna vattensäkerhetsdagar. Kommunerna behöver förstås också fortsätta med den simundervisning som redan nu fungerar bra och kanske utveckla den till att i större omfattning även vända sig till vuxna.

En generell åtgärd är att kommunerna, i samverkan med förslagsvis räddningstjänsten, tar ett samlat ansvar för att genomföra de åtgärder som tagits fram. Det finns även förslag på att förbättra informationen på olika sätt genom att till exempel ta fram en informationsbroschyr och annan information som kan spridas via hemsidor, på badplatser och simhallar.

Vårt arbete med drunkningsolyckor kommer att fortsätta under 2013 i samarbete med kommunerna där utredningen har tagits väl emot.