Årsredovisning 2013

Publicerades den av

Nu finns justerat protokoll från årets första direktionsmöte publicerat på hemsidan. En av punkterna på mötet var att fastställa bokslut och Årsredovisning för 2013. Verksamheten har under 2013 bedrivits i enlighet med den verksamhetsplan som direktionen beslutade och i årsredovisningen beskriver vi i stora drag viktiga händelser under året. Vidare presenteras en del nyckeltal och uppföljningar av den verksamhet som genomförts under året.  Utryckningsmässigt kan vi se att antal larm har fortsatt att stiga jämfört med tidigare år men sett i lite längre perspektiv ser vi att larmen i snitt blir ca 700 per år. Antal utbildningar och har också mindre variationer mellan åren men antal utbildade elever är på en relativt jämn nivå, till och med en markant ökning under 2013 vilket beror på satsningen på utbildningsplanen som togs fram 2012. Den nya planen lägger fokus för skolutbildningarna på förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 och under 2013 genomfördes flera utbildningar både under vår- och hösttermin. Störst förändring är det för årskurs 7 där vi har ett nytt utbildningsupplägg som varit mycket framgångsrikt. Utbildningen genomförs tillsammans med bland annat polis och fältassistenter och lägger stor vikt vid olika livsval, anlagd brand och konsekvenser detta kan föra med sig. Det ekonomiska resultatet blev i år positivt trots att resultatet även i år påverkats av jämförelsestörande poster. Dessa består dels av en förändrad diskonteringsränta för pensionsskulden och dels återbetalade premier från Fora. Nu är vi i full färd med att starta upp, eller arbeta vidare med, de projekt som ligger i verksamhetsplan för 2014.

Årsredovisning 2011

Publicerades den av

Det är dags att presentera Räddningstjänstens Årsredovisning 2011.

—"Trots den ansträngda ekonomi som råder i samhället har vi på räddningstjänsten ändå lyckats bibehålla och utveckla vår verksamhet på ett bra sätt", säger räddningschef Mats Berglund.

Nu finns även direktionens justerade protokoll från senaste mötet att läsa under Direktionens möten och protokoll. Här finns samlat protokoll från direktionens tidigare möten.