3.7 Beredskap RCB/IL

Lokalt beredskapsavtal för räddningschef i beredskap och insatsledare

Definition

Arbetstagare som står till arbetsgivarens förfogande utanför normaltiden på annan plats utanför arbetsstället benämns som beredskap. Till detta hör att annan plats utanför arbetsstället måste vara godkänd av arbetsgivaren. Detta med anledning av att arbetet ska utföras utan dröjsmål.

Beredskapens förläggning

Beredskap bör endast förekomma i den omfattning somär nödvändig. Beredskap räknas inte in som normaltid. Beredskap som är stadigvarande ska förläggas i ett arbetstidsschema eller annan jämförlig handling. Med stadigvarande utläggning menas regelbunden och systematisk utläggning fördelad på flera arbetstagare. Överenskommelse om förläggningen ska ha träffats mellan arbetsgivaren och berörd/a arbetstagarorganisation/er.

Beredskap hos Räddningstjänsten Västra Blekinge

Räddningstjänsten Västra Blekinge har två befattningar som har beredskap 24 h om dygnet, året runt. Befattningarna är räddningschef i beredskap (RCB) och insatsledare (IL). Under beredskapen utövar i första hand RCB systemledning och IL insatsledning. RCB och IL har följande krav på inställelsetider:

RCB:

• 60 sek att svara på anrop (responstid)

• 3 minuter att bemanna ledningsfordon

• 30 minuter att nå brandstationen i Karlshamn

IL:

• 60 sek att svara på anrop (responstid)

• 3 minuter att bemanna ledningsfordon

• 30 minuter att nå skadeplatsen

Inom kommunalförbundet finns det idag fem arbetstagare som har RCB-beredskap och åtta arbetstagare somhar IL-beredskap. RCB har ett beredskapsschema som är fördelat på dessa fem arbetstagare. IL har ett beredskapsschema som är fördelat på åtta insatsledare. RCB´s beredskapsvecka är alltid torsdag-torsdagoavsett årstid. IL har också förlagt beredskapsveckan torsdag-torsdag förutom under sommaren då det är måndag-måndag. Beredskapsschemat för IL under sommaren är förlagt i huvudsak till sommarmånaderna juni-augusti. Arbetstagaren går på respektive går av kl. 17.00. För att kompensera beredskapen under helgen utgår åtta timmar betald ledighet på fredagen, närmast efter arbetstagaren har gått av beredskapen. Den lediga fredagen går inte att ersätta mot någon annan dag. Den lediga fredagen är till för att kravet för veckovilan ska uppfyllas.

Ersättning under beredskap

Det finns två ersättningar under beredskap:

• beredskap i bostaden

• övertidskompensation

Beredskap i bostaden

Med begreppet beredskap i bostaden menas att arbetstagaren erhåller denna ersättning då det inte förekommer något aktivt arbete under beredskapen.

För arbetstagare som inte har rätt till övertidskompensation behåller denna typ av ersättning även under aktivt arbete. Ingen ersättning av beredskap i bostaden utges då den är inkluderad i arbetstagarens lön eller annan överenskommelse gjorts som t ex kompensation utges som ledighet, avkortad arbetstid.

I tabellen nedan anges ersättningen beredskap i bostaden i kr/tim som gäller fr o m 2011-04-01. Semesterlön och semesterersättning ingår i ersättningen i enlighet med semesterlagen.

Beredskap i bostaden

Enkel

(kr/tim)

Kvalificerad

(kr/tim)

för tid, som uppgår till högst 150 timmar under kalendermånaden 22,25

1

44,50

2

för tid därutöver under kalendermånaden 44,50

3

89,00

4

1

Enkel ersättning utges för under och upp till 150 timmar:

• måndag kl. 07.00-08.00

• måndag kl. 12.00-13.00

• måndag kl. 17.00-24.00

• tisdag kl. 00.00-08.00

• tisdag kl. 12.00-13.00

• tisdag kl. 17.00-24.00

• onsdag kl. 00.00-08.00

• onsdag kl. 12.00-13.00

• onsdag kl. 17.00-24.00

• torsdag kl. 00.00-08.00

• torsdag kl. 12.00-13.00

• torsdag kl. 17.00-24.00

• fredag kl. 00.00-08.00

• fredag kl. 12.00-13.00

• fredag kl. 17.00-19.00

2

Kvalificerad ersättning utges för under och upp till 150 timmar:

• fredag kl. 19.00-24.00

• lördag kl. 00.00-24.00

• söndag kl. 00.00-24.00

• måndag kl. 00.00-07.00

3

Samma tider gäller som under 1 fast först då timmarna överstigit 150 timmar.

4

Samma tider gäller som under 2 fast först då timmarna överstigit 150 timmar.

Ersättning för beredskap som är förlagd på tid enligt nedan gäller kolumn kvalificerad (2 och 4) i tabellen beredskap i bostaden:

1. Tid från kl. 19.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk.

1. Tid från kl. 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

1. Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på sön- eller helgdag, lördag eller på dag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.

1. Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag utom lördag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag.

1. Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 vardag närmast efter sön- eller helgdag.

1. Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 vardag närmast före lördag.

Vid sjukdom, semester eller annan frånvaro under arbetstagarens beredskapsvecka ska arbetstagaren meddela detta till st f räddningschef eller HR-Specialist. St f räddningschef eller HR-Specialist ordnar därefter en ersättare. ”Rena byten” av beredskapsvecka sinsemellan arbetstagarna sker mellan arbetstagarna själva.

Vid privata byten ingår endast ersättning enligt 1 och 2 i tabellen för beredskap i bostaden, oavsett antal timmar per kalendermånad.

Övertidskompensation

Övertidskompensation utges först under aktivt arbete under beredskapstjänstgöringen. I samband med det faller ersättningen beredskap i bostaden bort. Enkel övertid utges vid larm som påbörjas när arbetstagaren är på arbetsplatsen efter normaltidens början respektive slut samt under lunchen. Från kl. 19.00 utges ersättning enligt kvalificerad övertid. Vid de tillfällen arbetstagaren har gått hem för dagen utges kvalificerad övertid vid larm som påbörjas efter kl. 17.00.

I tabellen nedan följer kompensationen angiven i ledighet och i pengar för enkel och kvalificerad övertid.

Ledighet i tid Pengar (kr/tim)

Enkel övertid 1½ h/övertidstimme 180% av månadslön

165

Kvalificerad övertid 2 h/övertidstimme 240% av månadslön

165

Varje påbörjad halvtimme anses som fullgjord halvtimme. Detta innebär att det totala övertidsarbetet ska avrundas antingen till hel eller halv timme räknat från övertidsarbetets början. Den tid som uppkommer på grund av avrundningen förläggs till övertidsarbetets slut.

 

Förtydligande vid automatlarm för RCB och IL

Vid automatlarm och kvittering av larm måndag-söndag mellan kl. 22.00-06.00 utges kvalificerad övertidför störd nattvila. Kvalificerad övertid utges med en halvtimme.

Tre förtydligande exempel

Vid larm ska insatsen också anges, t ex brand i byggnad, trafikolycka Norje. Det är först när arbetstagarens beredskapstimmar överstiger 150 timmar under en kalendermånad som 3:ansoch 4:ans ersättningar utges enligt tabellen beredskap i bostaden.

Övningar/utbildningar för RCB

Vid deltagande i eller ansvarande för en planerad övning/utbildning som ligger utanför normaltiden måndagtorsdag mellan kl. 17.30-21.00 ersätts enligt bestämmelserna om enkel övertid.

Vid deltagande i eller ansvarande för en planerad övning/utbildning som är planerad och förlagd till helg ersätts enligt bestämmelserna om kvalificerad övertid.

Övningar/utbildningar för IL

Vid deltagande i eller ansvarande för en planerad övning/utbildning som ligger utanför normaltiden måndag torsdag mellan kl. 17.30-21.00 ersätts enligt lokalt kollektivavtal.

Vid deltagande i eller ansvarande för en planerad övning/utbildning som är planerad och förlagd till helg ersätts enligt lokalt kollektivavtal.

Uppsägningstid av avtalet

Avtalet kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid av tre månader. Uppsägningen ska vara skriftlig och åtföljd av ett nytt förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.