Tillsyn flerfamiljsbostad

Publicerades den av

Ett av våra mål i Räddningstjänsten Västra Blekinge är att ”medverka till att stärka den enskildes förmåga att själv förebygga och minska effekterna av oönskade händelser”.
Tillsynsverksamheten är en viktig del i detta arbete och varje år utför vi tillsyn av byggnader och andra anläggningarenligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Vi gör detta genom tematillsyner, vilket innebär att vi fokuserar på olika områden för tillsyner varje år. Vissa år kan fokus ligga på skolor eller badplatser, i år är vårt huvudfokus tillsyn på flerfamiljsbostäder. Temat för året beskrivs i vårt tillsynsprogram som tas fram och beslutas av direktionen inför varje nytt år.  Utöver detta genomförs även årlig tillsyn på anläggningar med farlig verksamhet enligt särskilda lagbestämmelser. Kontinuerligt genomför vi även tillsyn på andra platser där det bedöms finnas brister eller på grund av olika tillståndsärenden som till exempel serveringstillstånd.

Kontroll soprum

Under 2013 hade vi flera räddningsinsatser vid brand i flerbostadshus och ett par av dem medförde stora konsekvenser. Ett exempel var branden i Hjortakroken i Sölvesborg där flera familjer fick lämna sina lägenheter. Brand i flerbostadshus påverkar många människor och kan få mycket stora konsekvenser. Det är viktigt att brandskyddet uppfyller de krav som finns men det är också viktigt att fastighetsägaren arbetar förebyggande.

Genom att under året utföra tillsyner i flerbostadshus hoppas vi kunna medverka till ett förbättrat brandskydd samtidigt som våra medarbetare får orientering och ökad kunskap om fastigheterna.

Läs gärna mer i Tillsynsprogram 2014.