Vad var det som hände?

Vårt arbetet fortsätter även efter olyckan. då vi på olika sätt tar tillvara på erfarenheter från det som inträffat. Läs mer om detta arbete under Analys och utredning.

Brand

Under själva släckningsarbetet av en brand finns ofta polisen närvarande och finns det misstanke om att ett brott ligger bakom branden så utreder polisens tekniker brandorsaken. Har du som privatperson tips om iakttagelser – stora som små – vid en misstänkt anlagd brand skall du kontakta polisen.

Räddningstjänsten samverkar ofta med polisen i deras utredning av brandorsaken och vid behov kan vi skriva ett så kallat sakkunnigutlåtande. I ett sådant utlåtande görs bedömningar av brandförlopp, brand- och rökspridning med mera.

Trafikolycka

Alla olyckor med dödlig utgång, som sker på vägarna utreds av Trafikverket för att ta reda på bakomliggande orsaker. Arbetet startades av Vägverket i slutet av nittiotalet och är en viktig del i arbetet för att förbättra trafiksäkerheten.