Skolan brinner

Publicerades den av

Vad gör vi åt det faktum att hundratals skolor brinner varje år? Förutom stora konsekvenser för den enskilda skolan och berörda elever så innebär det en kostnad för samhället som överstiger 500 miljoner kronor varje år.

Sedan några år tillbaka arrangerar Sveriges brandskyddsförening en årlig konferens med tema ”Skolan brinner”, som i år äger rum i Sollentuna mellan den 11-12 oktober. Temat för konferensen är att verka för att varje elev känner sig sedd, hörd och bekräftad. Räddningstjänsten Västra Blekinge har besökt konferensen de senaste åren och arbetar, liksom många räddningstjänster runt om i landet, aktivt med frågan.

Vi anser att utbildning för barn och ungdomar är en oerhört viktig del av vårt arbete. De senaste två åren har det märkts en tydlig skiftning i vårt sätt att utbilda ungdomar och från och med i år arbetar vi efter en lite förändrad modell för vår utbildning, framför allt avseende den utbildning som riktar sig till högstadieelever. Vi ser att flera saker samspelar för att utbildningen skall ge önskad effekt. En viktig del blir därför att bredda utbildningen och sätta informationen i ett större sammanhang.

Vår utbildning är därför inte längre en renodlad brandskyddsutbildning utan vi arbetar i stor utsträckning även med attitydfrågor och ett ökat ansvars- och konsekvenstänkande. Speciellt två av våra medarbetare, brandingenjör Ann-Sophie Jakobsson och utbildningssamordnare Mats Svensson, har i år arbetat intensivt med framtagande och genomförande av dessa utbildningar. De har god hjälp av våra medarbetare på övningsområdet och framöver ser vi ett mervärde även inom organisationen när fler personalkategorier medverkar vid utbildningarna. Samverkan med andra organisationer i kommunerna genom deltagande i olika samverkansgrupper är också en mycket viktig del. En av våra målsättningar är att framöver fånga upp medlemskommunernas samtliga sjundeklassare i denna utbildning.

- Det här är ett helt nytt sätt att jobba för oss, både lärorikt och inspirerande, säger brandingenjör Ann-Sophie Jakobsson. Hittills har genomförda utbildningar gett mycket fina omdömen både från skola och elever.

 

Övning Vindkraftverk

Publicerades den av

I dagarna har ansvariga för räddning vid hög höjd, på heltidsstyrkan i Karlshamn, övat olika scenarion på vindkraftverk. En orientering på vindkraftverken på listerlandet och Gunnön genomfördes och tillsammans med vindkrafttekniker har en organisation vid nödsituation arbetats fram. Vi genomförde en övning för att fastställa hur det praktiska tillvägagångssättet vid nödställd person i ett vindkraftverk skall se ut. Vi tackar för ett bra samarbete!   Senare i höst kommer en övning anordnas för samtliga brandmän på heltidsstyrkan. Vid fyra tillfällen kommer övningen hållas i samarbete med vindkrafttekniker på ett av listerlandets vindkraftverk. Fler bilder från dagen hittar ni på vår facebooksida!  

Besök från Möllebackskolan

Publicerades den av

Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med information ut till förskolor, skolor och gymnasium. Vi följer en utbildningsplan där vi regelbundet besöker olika årskurser i grundskolan, men besöken början redan i förskolan. I de flesta fall åker vi ut och besöker barnen på plats men ibland har vi även möjlighet att ta emot studiebesök hos oss på brandstationerna.

I förra veckan hade vi nöjet av att få besök på brandstationen i Sölvesborg. Det var elever från olika årskurser på Möllebackskolan som besökte stationsmästare Christer Amundsson. Eleverna fick information om brandskydd och de fick förstås se sig omkring på brandstationen och bland brandbilarna. De fick även prova på att släcka brand-i-kläder. Vi tackar för visat intresse och hoppas att våra unga gäster var nöjda med besöket!

Övning med alternativ släckutrustning

Publicerades den av

I går eftermiddag hade vi möjlighet att låna en äldre fastighet som skulle rivas och använda den för att genomföra en övning. Detta är något som vi får tillfälle att göra någon gång per år, men det är en del säkerhetsaspekter att fundera på innan det kan bli aktuellt att använda en fastighet på detta sätt och det är långt ifrån alla som är lämpliga.

Det var flera olika övningsmoment som skulle provas under eftermiddagen, men en viktig del var att få en chans att prova och utvärdera ett skumsläcksystem, CAFS (Compressed Air Foam System).  Systemet fungerar på så sätt att vatten och skum blandas i en skuminblandningsutrustning och därefter tillsätts tryckluft från en separat kompressor. I en skumalstringsdel blandas tryckluft och vatten-skumblandningen till ett homogent och finblåsigt skum. Det färdiga skummet distribueras  i slangen fram till strålföraren vilket innebär att slangen blir mycket lätthanterlig på grund av den låga vikten. I ett "vanligt" skumsystem bildas skummet genom att luft sugs in framme vid strålröret, vilket gör att slangen är vattenfylld och blir på så sätt väldigt tung för strålförraren. Dessutom blir skummet inte lika finblåsigt och homogent i ett vanligt skumsystem som i ett CAF-system, vilket gör att släckmedlet i ett CAF-system blir mer effektivt.  CAFS används på några ställen i Sverige och på lite olika sätt. Ett alternativ skulle kunna vara att använda systemet på mindre fordon som kan komma fort på plats och påbörja släckning.

Efter övningen släpptes elden så att fastigheten, som i detta fall var Mörrums Bruks gamla fotoklubbslokal, fick brinna ned till grunden.

Vill du bli brandman?

Publicerades den av

I förbundet finns en station i Karlshamn med heltidsanställda brandmän, här finns även en deltidskår. Övriga stationer som finns i Svängsta, Sölvesborg, Mjällby och Olofström bemannas av deltidsbrandmän. Vi har även ett värn i Kyrkhult.

Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning och rekrytering av vår personalstyrka. De senaste åren har det blivit svårare och svårare att behålla personal i de mindre orterna, främst beroende på att det är svårt att rekrytera personal som både bor och arbetar inom fem minuter från brandstationen. Detta har resulterat i att vi i stort sett rekryterar och utbildar nya deltidsbrandmän vartannat år. Senaste tillskottet till deltidsstyrkorna skedde våren 2011 och vi ser att det troligen kommer att behövas nya rekryteringar nästa vår. Vi kommer då att gå ut med en annons i början av året för att sedan kalla till intervjuer och tester i februari. Därefter brukar utbildningen för nya deltidsbrandmän hållas någon gång i april/maj. Kanske är du en av våra nya deltidsbrandmän?

Vilka krav ställs på en deltidsbrandman?

Att arbeta som brandman är ett omväxlande och ibland riskfyllt arbete där många olika kompetenser behövs för att lyckas med uppgiften. En god fysisk och psykisk hälsa är ett krav, liksom god samarbetsförmåga. De krav som ställs vid rekrytering är att

  • du klarar några fysiska tester (bland annat ett så kallat rullbandstest och ett simtest)
  • du har körkort för tung lastbil (C-körkort). Möjlighet finns dock att ta C-kort under provanställningen.
  • Du bör bo och arbeta så att du kan rycka ut från brandstationen inom fem minuter.

Förra året rekryterade vi åtta nya deltidsbrandmän. Här kan du se en kort film ifrån den två veckor långa utbildning som följde. Det var intensiva dagar där flera moment skulle prövas och övas. Hela utbildningen avslutades med ett teoretiskt prov.

Kanske hör vi av dig när det är dags för rekrytering nästa gång?

Heldagsövning

Publicerades den av

Idag övar vi stabsarbete tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge.

Övningen inleds direkt på morgonen med en genomgång där vi får vissa förutsättningar för övningen. Därefter drar själva övningen igång kl nio för att pågå under hela dagen. Syftet med övningen är att så många personer som möjligt i organisationen, som kan komma att arbeta i stab vid en större händelse, skall övas i sina respektive stabsroller. Vi har tillsammans med Räddningstjänsten Östra Blekinge, framför allt Melissa Millbourn och Jörgen Persson, arbetat med att ta fram en realistisk övning. För närvarande vet vi inte hur dagen skall sluta. De första larmet som kommer in gäller en mindre skogsbrand nordöst om Kyrkhult. Funktionerna i staben är för närvarande RCB (räddningschef i beredskap), stabschef, expedition, information och samband. Vi anar att det kommer att trappas upp...

[caption id="attachment_3065" align="alignleft" width="345" caption="Dokumentationen är viktig från början och Anders Haglund skriver för fullt. "][/caption]
Just nu har skogsbranden eskalerat och vi arbetar med att fördela personal och resurser. I pågående scenario sprider sig skogsbranden och i staben arbetar vi för fullt med att få en tydlig bild över området och hitta möjliga begränsningslinjer. Vi har beslutat att begära hjälp från helikoptern vid flygflottiljen i Ronneby. En helikopter skulle kunna hjälpa oss med både recognosering samt i förlängningen vattenbombning.Samtliga stabsfunktioner trappas upp och ett (fiktivt, såklart) pressmeddelande har skickats.
I ett skarpt läge hade vi troligen publicerat ännu mer information på hemsidan nu som speciellt riktar sig till boende i området och kanske med bilder från området.Nu har vi precis haft en första stabsgenomgång där samtliga deltagare ger varandra en lägesrapport för att få en gemensam bild och vissa uppgifter identifierades och fördelades. Det börjar bli ganska många bollar i luften!
Liksom i verkligheten gäller det ha beredskap för hela förbundet, även om skogsbranden härjar i ena delen av förbundet kan det såklart inträffa händelser i andra delar. Det är viktigt att hela tiden ligga steget före och ha en klar strategi för vilken personal som behövs i beredskap.
Just nu är det dags för personalavlösning i staben och vi gör en informationsöverlämning. Nu skall nästa gäng fortsätta övningen!
[caption id="attachment_3075" align="alignleft" width="345" caption="Överlämning och genomgång till nästa gäng som skall övas."][/caption]
 Scenariot expanderar och tempot ökar. Nu har vi två fiktiva helikoptrar på plats varav denna ena har använts för att rekognostisera området och den andra skall användas för att vattenbomba kring några fastigheter som ligger i riskzonen.
Samtidigt, i en annan del av förbundet, inträffar en större trafikolycka som kräver att två styrkor avdelas.
Nu pågår fiktiv vattenbombning för att rädda fastigheter i riskzonen och några fastigheter kommer att evakueras. Ett ljudlöst (eftersom det bara är en övning) VMA har gått ut för att varna allmänheten. Vi kommer även att hålla en fiktiv presskonferens nu klockan 15.
Presskonferensen genomförd och staben är åter samlad. Det är viktigt att vi har bra relationer till media för att de på ett bra sätt skall kunna rapportera och sprida viktig information till allmänheten och vi hoppas att alla som närvarade var nöjda!
Nu förbereder vi inför avlösning en sista gång och vi hoppas att sista stabsgänget tar övningen i mål.

Fler kvinnor på räddningstjänsten

Publicerades den av

I lördags var det så dags för vår Prova-på dag för tjejer!

På morgonen samlades ett dussintal tjejer i blandade åldrar på Räddningstjänstens övningsområde i Stilleryd och en dag full av aktiviteter inleddes.

Brandman Johan Blomström hälsade alla välkomna och därefter inledde vi med att dela ut och prova kläder och utrustning. Brandingenjör Ann-Sophie Jakobsson höll en presentation om förbundet, vår verksamhet och de yrken som finns inom räddningstjänsten. Hon berättade även om det arbete som görs inom våra tre huvudprocesser Stöd till enskilda, Insatser vid oönskade händelser samt Analys och utredning. Mycket arbete läggs på förebyggande utbildningar och information över hela olycksskalan; från den lilla till den stora olyckan.

Under dagen fick deltagarna prova på arbetet vid trafikolycka samt rökdykning. Båda praktikpassen inleddes med en teoridel där våra instruktörer gick igenom hur och varför vi gör olika moment. Därefter fick tjejerna tillfälle att praktiskt prova både att klippa upp en bil och att rökdyka. Mot slutet av dagen samlades hela gruppen för att få prova att släcka en riktig brand i vår övertändningscontainer. Det är en nyttig erfarenhet bara att få känna värmen som alstras.

Dagen avrundades och de deltagare som ville hade då en möjlighet att åka med till stationen i Karlshamn för att få testa ett rullbandstest. Det är det fysiska krav som ställs på en brandman där man, med full utrustning, skall gå på ett löpband i lutning under åtta minuter. Till vår glädje ville flertalet prova på även detta. Efter en dag full av nya övningar var det inte lätt att ge sig på även denna fysiska prestation men det var flera som klarade detta galant.

Vi vill tacka alla deltagare för en mycket trevlig dag och hoppas att vi ses återigen när det drar ihop sig till rekrytering! [gallery link="file" columns="5"]

Prova på-dag

Publicerades den av

Är Du tjej och intresserad av att prova på jobbet som brandman?

Anmäl Dig till vår prova-på dag den 14 april!

Vi anordnar en särskild prova-på dag för dig som är tjej och över 18 år. Vi kan ta emot upp till tjugo tjejer så det är först till kvarn!

Under dagen får Du information om Räddningstjänsten Västra Blekinge, vilka yrken det finns inom räddningstjänsten och Du får även praktiskt prova på både rökdykning och arbete vid trafikolycka. Du anmäler Dig senast den 7 april genom att skicka ett mail till it@raddning.com - skriv Prova-på dag i ämnesraden.

För att kunna kunna ta emot Dig på bästa sätt så är det några saker vi behöva veta i Din anmälan:

  1. Namn
  2. Ålder
  3. Adress
  4. Telefonnummer
  5. Längd (används för att kunna ge Dig rätt storlek på skyddskläder)
  6. Specialkost

Om Du blir en av de lyckliga som får en plats kommer Du att få ett e-mail med schema och vägbeskrivning.

Ladda hem Information om prova på-dagen.

Har Du frågor angående dagen? Tveka inte att ringa eller maila oss, fråga efter Johan Blomström eller Anna Johansson!

Tel: 0454 - 30 51 00 Mail: it@raddning.com

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Publicerades den av

I veckan besökte fyra av våra brandmän Falkenbergs räddningstjänst. Syftet med besöket var utbildning och utbyte av erfarenheter med fokus på trafikolycka.

Räddningstjänsten i Falkenberg har sedan 2003 fördjupat sig i metoder för losstagning, samt tävlat både nationellt och internationellt med mycket goda resultat. Under namnet West Coast Rescue Team har de sedan 2003 över 700 timmars övning som vi under en heldag fick ta del av.

Vi tackar räddningstjänsten Falkenberg för en väl planerad dag!