symbol

GDPR

Publicerades den av

Imorgon den 25 maj börjar nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Mer information om GDPR hittar Ni på datainspektionens hemsida. Räddningstjänsten Västra Blekinge följer den nya dataskyddsförordningen som kommunalförbund, myndighet, arbetsgivare och leverantör.
Martin Wijk

Ny brandinspektör i Sölvesborg!

Publicerades den av

Idag börjar Martin Wijk sin anställning hos Räddningstjänsten. Martin kommer ansvara för brandstationerna i Sölvesborg och Mjällby och vara stationerad på stationen i Sölvesborg. Martin kommer också arbeta mycket förebyggande med bl.a. extern utbildning och tillsyn, framförallt i Sölvesborgs kommun. Just nu håller Martin på med introduktion, som till viss del görs i Karlshamn. Efter nyår kommer han dock vara på plats i Sölvesborg på dagtid och ni är hjärtligt välkomna att hälsa på honom där!
rvb

Nytt handlingsprogram

Äntligen har handlingsprogrammet reviderats. De största förändringarna rör den operativa delen, där stora delar flyttats till en bilaga  med benämningen Operativa riktlinjer. Syftet med detta är att lättare kunna ändra i dokumentet. Förändringar är även gjorda avseende mål. Ett av våra inriktningsmål, som mest rör den operativa sidan, är "på ett snabbt och effektivt sätt genomföra räddningstjänstuppdrag vid oönskade händelser". Detta mål har nu brutits ner till att omfatta fyra målområden under de kommande fyra åren. Dessa målområden kommer ytterligare att brytas ner till mer konkreta mål i verksamhetsplanerna för enheterna Operativ H och Operativ D. Synpunkter lämnas till Melissa   RVB Handlingsprogram 2015
Brandstation Khamn

Konflikten är över

Nu är konflikten över och ett nytt avtal har tecknats mellan Brf och SKL/Pacta. Parterna nådde, efter månader av förhandlingar, till slut en överenskommelse på tisdagskvällen om ett nytt avtal på 18 månader.  

Varsel från Brf

Den 25 maj 2015 mottog Pacta en uppsägning från Brandmännens Riksförbund (BRF) av avtalet Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) mellan SKL och BRF. Samtidigt mottogs ett varsel från BRF om stridsåtgärder. De åtgärder som ingår i varslet är:
  1. Blockad av all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
  2. Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
  3. Blockad av materielvård, undantaget
- Materielvård av brandmännens personliga säkerhetsutrustning. - Materielvård som innan varslet är schemalagt under beredskapstid.
  1. Blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag.
- Bilarna ska dock alltid återställas till utryckningsklart skick.
  1. Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag.
  Samtliga kommuner och kommunalförbund som har deltidsbrandmän anställda enligt kollektivavtalet RiB 13 och är medlemmar i Brandmännens Riksförbund omfattas av stridsåtgärderna. Stridsåtgärderna avses träda i kraft måndagen den 15 juni 2015 kl. 06.00, om inte överenskommelse träffats innan eller framsteg gjorts i förhandlingar, som gör att Brandmännens Riksförbund finner skäl att skjuta upp verkställandet av stridsåtgärderna. Bakgrunden till varslet är att parterna har det senaste året vid olika tillfällen försökt nå en överenskommelse om ett nytt avtal, men inte kommit ända fram. I slutet av mars tillsattes en medlare, som kunde konstatera att parterna stod långt ifrån varandra och att en förlikning inte kunde nås. Lokal överläggning Arbetsgivaren och BRF lokalt har haft kontakt med varandra angående varslet. Men vi har ingen ytterligare information lokalt om vad stridsåtgärderna innebär och i vilken omfattning det kan påverka oss. Vi får därför återkomma i nästa vecka.
Kenneth o Melissa

Förändrad organisation

Under våren har ledningsgruppen arbetat med att ta fram förslag till en ny, något förändrad organisation. Det finns en del arbete kvar för att förtydliga förslaget och vi har också tillsammans med de fackliga representanterna påbörjat arbetet med att ta fram en riskanalys. Nedan finns förslaget till ny organisation att läsa. Observera att detta är internt arbetsmaterial som fortfarande kan komma att justeras. Alla namn som står i dokumentet är inte heller förhandlade och klara utan är i dagsläget endast förslag från ledningsgruppens sida. Organisationsbeskrivning Ytterligare information kommer att ges till samtlig personal och den riskanalys som har påbörjats kommer också att publiceras här inom kort. För att vi skall få en så heltäckande riskanalys som möjligt vill vi be samtlig personal att läsa igenom och inkomma med synpunkter och funderingar. Skicka dessa till Sandra (sandra.bohlin[a]raddning.com) så snart som möjligt, dock senast den 19 juni. Uppdatering: Arbete pågår med att färdigställa riskanalys och nedan kan ni läsa det arbetsmaterial som tagits fram hittills: Riskbedömning organisation Riskbedömning adm. och drift  
Deltidsrekrytering

Personalnytt

Vi hälsar 10 nya deltidsbrandmän välkomna till Räddningstjänsten Västra Blekinge! Alla har nu genomfört preparandutbildningen med ett godkänt resultat och är redo för att gå in i beredskap. Alexander Lindqvist kommer att tillhöra Karlshamn deltid. Christopher Janhall, Johan Abrahamsson och Harri Rahkonen Svängsta. Erik Lennartsson Sölvesborg. Simon Olofsson och Mikko Mallo Mjällby. Niklas Petersson, Fredrik Svensson-Rask och Matteus Stencel Olofström.   På heltidssidan har tyvärr har Anders Haglund sagt upp sig men kommer att fortsätta som deltidsbrandman och styrkeledare deltid/FiP i Sölvesborg. Lars Levinsson har erbjudits att efterträda honom och tackat ja till en tillsvidareanställning som brandman.   På grund en förlängd sjukskrivning så har Hanna Permerups vikariat som brandman i heltidsstyrkan förlängts till och med 31 december 2015.   Jimmie Bergstrands vikariat som driftchef har också förlängts t o m 29 februari 2016.   Martin Berntsson kommer från 1 maj till 1 oktober 2015 att vikariera för Jimmie Nilsson som deltidsbrandman i Karlshamn deltid grupp 1.   Pär Widenberg slutar sin anställning och vi tackar för åren hos oss!