Systematiskt brandsskyddsarbete

I 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Dessa åtgärder kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. Tekniska åtgärder är till exempel utrustning för att upptäcka eller släcka brand medan organisatoriska åtgärder innebär till exempel rutiner för utbildning och information.

För att uppfylla de krav som ställs i lagen anses det vara skäligt att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och därför har ett  allmänt råd (SRVFS 2004:3) tagits fram. I det allmänna rådet beskrivs vad ett SBA innebär och bör innehålla. Självklart ska SBA inte bara bedrivas för att lagen säger så utan det bör ligga i varje ägare eller nyttjanderättshavares intresse att förebygga inför en eventuell brand.

Allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att hålla ordning och reda i sitt brandskydd. Genom att planera och förebygga är väldigt mycket vunnet om en brand skulle uppstå. Arbetet skall i skälig omfattning dokumenteras. SBA ska bedrivas för alla slags byggnader eller anläggningar, dock i varierande omfattning. Ett SBA i hemmet kräver ingen dokumentation utan kan innebära att det finns till exempel en handbrandsläckare och brandvarnare som kontrolleras regelbundet. Omfattningen av det systematiska brandskyddsarbetet växer sedan successivt med storlek, komplexitet och mängd risker inom en verksamhet eller byggnad.

Vem är ansvarig?

Inom varje verksamhet bör en person utses till brandskyddsansvarig och därmed ges huvudansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet. Denna person skall se till att samtliga inom verksamheten känner till det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs och att detta efterlevs. Vidare skall denna person även se till att arbetet kontinuerligt utvärderas och
revideras. SBA skall ses som en ständig process som utvecklas över tid. Även om en brandskyddsansvarig utnämns är det dock viktigt att komma ihåg att var och en har sitt ansvar i denna process.

Vad bör ett SBA innehålla?

Vad dokumentationen ska innehålla varierar från fall till fall. Dock finns det ett antal punkter som alltid bör finnas med oavsett storlek/komplexitet på verksamhet eller byggnad. Dessa punkter är:

  • Objektsbeskrivning där berörd byggnad beskrivs. Beskrivningen kan innefatta till exempel byggnadsår, läge på tomt, total yta och antal våningar.
  • Verksamhetsbeskrivning ska beskriva vilken verksamhet som bedrivs och vilka risker som finns inom denna.
  • Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning för olika delar skall vara tydlig. Här bör rutiner för kontroll och underhåll samt organisation och instruktioner vid en brand klargöras.
  • Brandskyddsbeskrivning som beskriver byggnadstekniskt brandskydd, brandtekniska installationer och vilken brandsläckningsutrustning som finns. En brandskyddsritning bör upprättas för objektet. På denna kan till exempel brandceller, utrymningsvägar och släckutrustning utmärkas. Brandskyddsritningen utgör ett utmärkt hjälpmedel då personalen skall utföra kontroll av olika delar i brandskyddet.
  • Plan för utbildning och övning skall upprättas. I denna beskrivs vilka personer som ska ha vilken utbildning och hur ofta denna ska ske. Även övningar och tidsintervall för dessa bör planeras. Utförda utbildningar och övningar bör dokumenteras.
  • En plan för kontroll och underhåll av brandskyddet bör upprättas. I denna bör det framgå hur ofta detta ska utföras samt vem som ansvarar för vad. Även genomförd kontroll av brandskyddet samt underhåll av detta bör dokumenteras.
  • Rutiner för uppföljning av dokumentationen bör vara tydliga. I rutinerna skall det framgå vem som ska utvärdera, följa upp och revidera dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet. Detta är en viktig punkt då det är här problem och brister i det systematiska brandskyddsarbetet upptäcks. Detta ger möjlighet till förändringar och därmed förbättringar.

Som tidigare påtalats så ska det systematiska brandskyddsarbetet anpassas utefter varje objekt/verksamhet. Detta innebär att för vissa objekt är det fullt tillräckligt med en enklare dokumentation. Det är viktigt att varje verksamhetsutövare och dess personal inser att det viktiga inte är att ha en dokumentation utan att leva utefter den.