Skriftlig redogörelse för brandskyddet

För vissa byggnader eller anläggningar skall ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet och lämna in denna redogörelse till kommunen. Den skriftliga redogörelsen består av fem sidor med olika frågor kring brandskyddet som skall redovisas. Redogörelsen skall sedan skickas in till räddningstjänsten som kan använda materialet vid bedömning om behovet av tillsyn. Vilka verksamheter som omfattas av skyldigheten att skicka in skriftlig brandskyddsredogörelse har preciserats i Statens Räddningsverks föreskrift (SRVFS 2003:10) och allmänna råd (SRVFS 2004:4) om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Med vilka intervall redogörelsen skall skickas in kan räddningstjänsten besluta om. Räddningstjänsten Västra Blekinge har dock valt att inte ange någon frist för förnyande av redogörelsen utan anser att den skall sändas in då något i den tidigare redogörelsen förändrats eller då ny verksamhet som omfattas av skyldigheten startar. Om du vill skicka in en ny skriftlig redogörelse för brandskyddet kan du ladda hem en blankett här.

Statens Räddningsverks föreskrift (SRVFS 2003:10)

Statens Räddningsverks allmänna råd (SRVFS 2004:4)