Alla Hjärtans Dag

Publicerades den av

Lagom till Alla hjärtans dag har vi hjälpt Karlshamns kommun att placera ut sina tio nya hjärtstartare runt om i kommunen. Med ekonomisk hjälp från de kommunala bolagen och praktisk hjälp från Räddningstjänsten Västra Blekinge och Vägga vuxenutbildning har kommunen satsat på att öka tillgängligheten till hjärtstartare runt om i kommunen.

Enligt HLR-rådet drabbas i Sverige ca 10 000 av plötsligt hjärtstopp, då ej medräknat de som inträffar på sjukhus. Vid ett hjärtstopp klarar hjärtat inte längre att pumpa blodet ut i kroppen, men med hjälp av hjärt-lungräddning kan man då hjälpa till att pumpa ut blodet manuellt. Ju tidigare denna hjälp påbörjas ju större är chanserna att personen kan räddas. Tid är livsviktigt. Att då ha hjärtstartare nära tillhands är en ovärderlig hjälp.

[caption id="attachment_4615" align="alignright" width="345"] Pernilla Svensson från Vägga vuxenutbildning utbildar tillsammans med Boris Olsson från Räddningstjänsten. Totalt har ett sjuttiotal utbildats.[/caption] I detta projekt som Karlshamns kommun initierade har Räddningstjänsten deltagit i form av att bistå med praktiskt rådgivning. Dessutom har en av våra brandmän, Boris Olsson, tillsammans med vårdlärare Pernilla Svensson på Vägga vuxenutbildning, hållit utbildning i hjärt- och lungräddning för personer som arbetar på de platser där hjärtstartare nu placerats ut. Hjärtstartarna har placerats på följande ställen i kommunen: Väggahallen, Willys (Flaggenhuset), Coop Asarum, Coop Svängsta, ICA Laxen Mörrum, Stillerydshamnen, Eklunden Hällaryd, Lokstallarna, Stadsteatern och Rådhuset.  Via Hjärtstartarregistret kan du själv se var den närmaste hjärtstartaren finns utplacerad. I registret finns drygt 6 600 hjärtstartare registrerade och man håller nu på med en uppdatering och kvalitetssäkring av registret. I framtiden hoppas man att detta register skall kunna användas även av SOS Alarm så att de vid ett inringt larm kan hänvisa till närmaste hjärtstartare. Allt för att vinna tid.

Nedan kan du se en film om hjärt- och lungräddning. Riktlinjerna förfinas hela tiden och de grundläggande första stegen är:

1. Är personen kontaktbar? 2. Kontrollera andning. 3. Larma 112 4. Starta hjärt- och lungräddning. Ta hand om Alla Hjärtan, idag och alla andra dagar!  

Drunkningsprojekt: Farligt vatten

Publicerades den av

I somras inledde räddningstjänsten ett projekt om drunkning där vi ville undersöka hur problemet hanteras i våra medlemskommuner och om något kan göras för att få ner antalet förolyckade. För en tid sedan avslutades projektet och resultatet har nu presenterats för vår direktion samt vid en presskonferens (se SR Blekinge P4). Resultat och erfarenheter kommer att fortsätta spridas i medlemskommunerna där vi i samverkan kommer att arbeta vidare med de åtgärdsförslag som presenteras.

Utredningen genomfördes av Nina Gustavsson, brandingenjörstudent, tillsammans med säkerhetssamordnare Jonas Petersson. Arbetet inleddes med att samla ihop statistik, både nationellt och lokalt, att använda som utgångspunkt och bakgrundsmaterial. Ca 100 personer drunknar varje år (då är inte personer medräknade som medvetet tagit sitt eget liv) och det är den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 1-6 år. Vi kunde konstatera att bortsett från geografiska skillnader så ligger västra Blekinge i nivå med övriga landet.

De sista tio åren har vi haft mellan 1-5 insatser varje år, ofta män över 45 år. Flest olyckor i Karlshamn kommun, där vi också har flest invånare. När vuxna förolyckas sker det ofta i centrala delar av städer eller vid exempelvis fritidsbåtsolyckor där man saknar flytväst. I många fall finns alkohol med i bilden. För barn under sju år är skadeplatserna vanligen pooler eller trädgårdsdammar, ofta inte på egna tomten utan i närområdet. För barn över sju år är skadeplatserna vanligen badplatser. Orsakerna beror ofta på en kombination av övertro på sin egen simförmåga och att omgivningen inte uppmärksammar olyckan i tid. Barn med utländsk bakgrund är överrepresenterade, vilket troligen beror på att simundervisning i många andra länder inte är lika utvecklad som i Sverige. Enligt en undersökning så är Blekinge bland de bättre i landet avseende simkunskap bland barn.

Projektet har lett fram till en rad förslag på åtgärder som skall eller bör genomföras i medlems-kommunerna. Det handlar först och främst om att ta hand om och förvalta den livräddningsutrustning som finns utplacerad i kommunerna. Genom tydligare riktlinjer blir skötsel av denna utrustning lättare. Andra viktiga bitar är till exempel att se över kommunernas flytvästdepåer och anordna vattensäkerhetsdagar. Kommunerna behöver förstås också fortsätta med den simundervisning som redan nu fungerar bra och kanske utveckla den till att i större omfattning även vända sig till vuxna.

En generell åtgärd är att kommunerna, i samverkan med förslagsvis räddningstjänsten, tar ett samlat ansvar för att genomföra de åtgärder som tagits fram. Det finns även förslag på att förbättra informationen på olika sätt genom att till exempel ta fram en informationsbroschyr och annan information som kan spridas via hemsidor, på badplatser och simhallar.

Vårt arbete med drunkningsolyckor kommer att fortsätta under 2013 i samarbete med kommunerna där utredningen har tagits väl emot.

 

Farligt vatten

Publicerades den av

Sommartid förknippas ofta med härligt lediga dagar fyllda med sol, bad och kanske båtliv. Vatten kan dock även innebära en risk och varje år drunknar cirka 100 personer i Sverige. I vårt förbund, där Karlshamn, Olofström och Sölvesborg ingår, har 15 personer drunknat de senaste tio åren. Bland barn i åldrarna ett till sex är drunkning den vanligaste dödsolyckan.

Räddningstjänsten Västra Blekinge ska under sommaren genomföra ett projekt om drunkning där vi vill undersöka hur problemet hanteras i våra medlemskommuner och om något kan göras för att få ner antalet förolyckade. I våra tre kommuner sker de flesta olyckorna i åar och havsområden och vi vill kartlägga mer exakt vart de riskfyllda områdena finns. Framförallt kommer vi att titta på badplatser och liknande men för att hitta ytterligare platser vid i skog och mark, med ökad risk för drunkning, behöver vi Din hjälp. Vi kommer att använda alla tips vi får i vårt arbete och kommer att titta på hur kommunerna kan arbeta för att åtgärda de problem och brister som kan finnas. Projektet kommer att pågå under sommaren och skall utmynna i en färdig rapport i augusti. Rapporten kommer i första hand att användas internt av oss själva, men även ett nationellt perspektiv kommer att belysas.

Vi vill därför gärna ha Dina tips på platser i våra kommuner som kan utgöra en risk för drunkningstillbud. Kanske vet du platser med brunnar utan ordentligt skydd, bortglömda och förfallna bryggor eller mindre broar, branta stup utan skydd med mera. Hör gärna av Dig till oss under sommaren, helst så snart som möjligt. Du kan maila Dina tips till oss på it@raddning.com eller lämna tips och synpunkter direkt här på hemsidan (nedanför denna text) eller på Facebook.

[caption id="attachment_3338" align="aligncenter" width="345"] Varje minut kan vara livsviktig. Hittar du livbojen?[/caption]

Projekt X-ovation

Publicerades den av

"Slutet är bara början"

Så var det igår dags för slutevent med X-ovation, ett projekt som har pågått under tre år. X-ovation är ett EU-projekt som har letts av NetPort Karlshamn i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamns Kommun och Räddningstjänsten Västra Blekinge. Projektet har arbetat mycket med att skapa förutsättningar till dialog mellan medborgare och det offentliga i Karlshamn med hjälp av tekniska verktyg, internet och sociala medier som Facebook och Twitter. Tillsammans skapar vi mervärde.

Vår medverkan i projekt X-ovation började med en önskan om att öka kommunikationen med alla invånare i våra tre kommuner: Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. Vi ville skapa bättre förutsättningar för en ökad och mer öppen och enkel dialog med allmänheten.

Läs gärna mer om projektet på http://stories.x-ovation.se

Förutom vår grunduppgift - räddningstjänst, har vi även sedan en tid tillbaka uppdragen att samordna kommunernas säkerhet- och krisarbete. I vårt uppdrag ingår också att informera och utbilda för att hjälpa allmänheten att ta ett eget ansvar. Vi har länge arbetat med att informera och utbilda på olika sätt. Vi har funnits med på evenemang på gator och torg, i skolor och föreningar. För något år sedan började vi med bostadsbesök. Vår ambition är att sprida säkerhetsinformation och erbjuda utbildning till så många som möjligt, men minst lika viktigt är allmänheten får en möjlighet att lämna synpunkter och ställa direkta frågor till oss. För vår del har medverkan i projektet bland annat inneburit att vi har tagit klivet ut i den digitala världen. Vi har tagit plats på arenor som Facebook, Twitter, YouTube och Flickr. Det är en digital resa som kommer att fortsätta, dels eftersom utvecklingen i samhället i stort fortsätter i rasande tempo och dels för att vi ständigt hittar nya vägar och sätt att använda de digitala verktygen. De nya digitala kommunikationsvägarna kommer förstås inte att ersätta de personliga möten som alltid kommer att vara värdefullast. Däremot ser vi att kommunikation på nätet är en stor del av dagens samhälle och det blir viktigt även för oss att finnas med, vi vill finnas där människor är.

Vi hoppas att dialogen med alla som bor, verkar och vistas i våra kommuner kommer att fortsätta och vi vill som alltid gärna höra vad ni tycker om vårt arbete. Vi finns här för er.

Vi skall heller inte glömma att presentera vinnarna i vår frågetävling från gårdagens slutevent. Här kommer först frågorna med de rätta svaren inringade:

1:a pris (ficklampa) vanns av Wilma Harrysson och 2-4:e pris (USB-minne) vanns av Frank Harrysson, Agneta Harrysson och Lars-Olof Larsson

Grattis till er!