Preliminär statistik för år 2020

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2020 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 888 händelser under 2020, vilket är en ökning med 2% från föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2011 har antalet larm ökat med över 30% med ett medelvärde på 835 händelser årligen. Vissa av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år dock inte kategorin annan räddning. I den kategorin återfinns vattenskador och suicidärenden. Dessa två kategorier har ökat där framförallt vattenskadorna kan härledas till två skyfall under sommaren i Karlshamns kommun.

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period har trafikolyckorna ökat i antal, men de senaste två åren har trenden brutits med ett minskat antal. En trafikolycka sticker ut under året och det är gasoltankbilen som välte på oljehamnsvägen i juni. En långdragen insats drogs igång som innebar samverkan med ca. 15 organisationer innan insatsen kunde avslutas och vägen öppnas igen. Tyvärr är detta inte den första olyckan med tungt fordon på vägsträckan där flera olyckor har inträffat tidigare.

En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder som ligger på en medelnivå utifrån de senaste tio åren. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med de torra somrarna. Satsningarna på att öka förmågan vid terrängbränder har fortsatt med utbildning och inköp av materiel liksom att inrätta en helt ny organisation med ett skogsbrandsvärn. Med 50 sökande i länet till 12 platser i skogsbrandsvärnet kunde vi känna oss lite tryggare med personalförsörjningen vid terrängbränder. Särskilt viktigt var detta under rådande omständigheter med coronapandemin och risken för att få många sjuka.

I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas.

Årets händelser

  2020 2019 2018 2017
Brand i byggnad 75 86 89 60
Brand i skog och mark 37 44 85 27
Annan brand 70 59 90 87
Trafikolycka 139 164 172 145
Annan räddning 113 85 76 89
Automatlarm, ej brand 244 240 234 235
Övrigt 210 190 231 200
Totalt 888 868 977 843
Facebook Twitter Email