Statistik insatser år 2019

Publicerades den av

Insatsstatistiken för år 2019 är nu preliminärt klar. Räddningstjänsten har totalt larmats till 868 händelser under 2019, vilket är en minskning med 11% från föregående år. Huvuddelen av händelsetyperna har minskat i antal jämfört med föregående år. Trenden över en längre period är fortsatt tydlig. Det totala antalet händelser som räddningstjänsten larmats till de senaste tio åren har ökat. Från år 2010 har antalet larm ökat med ca. 30% med ett medelvärde på 813 händelser årligen. En mer normalvarm sommar medförde en minskning av antalet terrängbränder jämfört med rekordåret 2018. Även omfattningen av terrängbränderna blev mindre jämfört med året innan.

En stor del av insatserna vi larmas till är trafikolyckor, särskilt kopplat till väg E22 på grund av höga hastigheter och den stora trafikvolymen. Över en längre period fortsätter antalet trafikolyckor att öka i statistiken. Sedan år 2010 har trafikolyckorna ökat med 50% med ett medelvärde på 135 händelser årligen.

En ökning av antalet trafikolyckor med vilda djur som orsak, kan konstateras under år 2019. Antalet har fördubblats om jämförelsen görs med nivåer åren 2014-2017 där 6-8 olyckor med vilda djur inträffade. Ökningen började år 2018 med 13 olyckor och under år 2019 kan 15 olyckor med vilda djur räknas in i statistiken. Älg, rådjur och vildsvin är orsaken till olyckorna där fördelningen mellan de olika djuren är jämn med fem olyckor per djurart. Vår statistik överensstämmer inte med statistik från Nationella Viltolycksrådet som har noterat en nedgång av viltolyckorna i Blekinge. Förklaringen till differensen är svår att bedöma, men kanske att räddningstjänsten larmas på fler allvarliga olyckor med djur.

Tyvärr har tre dödsbränder inträffat under året. Två av dessa inträffade i villor och den tredje personen omkom efter en brand i en husvagn. Tre inträffade bränder med dödlig utgång under samma år är mycket ovanligt. Efter varje dödsbrand rapporteras omständigheterna till MSB, som har särskilt fokus på sammanställning av dödsbränder. Numera finns mycket fakta kring omständigheterna vilket kan möjliggöra förebyggande åtgärder. Samhällsproblemet med dödsbränder kräver dock samverkan mellan många olika myndigheter och organisationer. Preliminära siffror för hela landet visar att 85 personer omkom i bränder 2019. 2018 var det 73 stycken.

I tabellen nedan kan du se hur larmen fördelas.

 

Årets händelser

  2019 2018 2017 2016
Brand i byggnad 86 89 60 79
Brand i skog och mark 44 85 27  
Annan brand 59 90 87 135
Trafikolycka 164 172 145 140
Annan räddning 85 76 89 70
Automatlarm, ej brand 240 234 235 277
Övrigt 190 231 200 205
Totalt 868 977 843 906

 

 

Facebook Twitter Email