Bild från www.msb.se

Brandskydd i provisoriska flyktingboenden

Publicerades den av

Antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn ökar just nu kraftigt i Sverige. Ett stort engagemang finns i samhället om att hjälpa till på olika vis, så även med boende. Det är viktigt att poängtera att alla som bor och vistas i västra Blekinge har rätt till ett fullgott brandskydd. Denna information vänder sig till dig som öppnar ett boende för nyanlända eller arrangerar tillfälligt boende för utsatta människor.

Om du öppnar ett boende är det ditt ansvar att ordna ett fullgott brandskydd. Brandskyddet är alltid den enskildes ansvar. Om du upplåter lokaler som är avsedda för annat än övernattning är det inte säkert att brandskyddet uppnår en acceptabel nivå. Viktiga faktorer för hur ett betryggande brandskydd ska vara utfört är bland annat om personerna som vistas i lokalerna förväntas vara vakna eller kan vara sovande, om de kan förväntas ha god lokalkännedom samt om de har möjlighet att sätta sig själva i säkerhet.

Även om det handlar om en tillfällig användning av en lokal som boende så behövs ett betryggande brandskydd. Det får inte innebära fara för liv om det skulle börja brinna. Man kan ha i åtanke att statistiken om dödsbränder visar just att människor omkommer i den miljö där man bor. Om brandskyddet inte är tillräckligt kan det leda till en katastrof.

De mest grundläggande brandskyddskraven på ett boende är:

  1. Tidig upptäckt och varning för brand.
  2. Möjlighet till en säker utrymning.
  3. Möjlighet och förmåga att kunna ingripa mot brand.

En ändring av lokal till boende/övernattning kan kräva bygglov eller bygganmälan. Detta gör du hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i din kommun. Regler för hur olika typer av boende ska vara utformat återfinns i Boverkets byggregler, BFS 2014:3 – BBR 22. Notera att det kan finnas lokaler där det finns ett bygglov för boende, men det behöver inte betyda att alla typer av boende är lämpligt. Samhället ställer olika krav beroende på om de boende kan förväntas ha god lokalkännedom, själva kan sätta sig i säkerhet med mera.

Räddningstjänsten Västra Blekinge prioriterar en utökad rådgivning och vägledning till medlemskommunerna avseende frågor som rör iordningsställande av provisoriska boendeplatser. Räddningstjänsten ska inte gå runt den lagstiftning som finns gällande brandsäkerhet för boende, vakna eller sovande. Svensk lagstiftning syftar till att alla, ur ett brandskyddsperspektiv, ska ha ett likvärdigt skydd.

Räddningstjänstens fokus ligger på att hålla en bra dialog med myndigheter, företagare och ideella krafter samtidigt som vi ser till att alla som bor eller vistas i våra medlemskommuner har ett fullgott brandskydd.

Definitioner:

Tillfällig övernattning – Övernattning vid enstaka tillfällen där man ofta använder lokaler som till vardags är avsedda för annan typ av verksamhet än övernattning, vilket innebär andra förutsättningar för brandskyddet. Exempel på lokaler som ofta nyttjas för tillfällig övernattning är skolor, gymnastiksalar och liknande. Med tillfällig övernattning menas enstaka nätter (upp till 7 dagar/nätter) vid enstaka tillfällen (något/några tillfällen per år). Anläggningarna är dimensionerade för daglig verksamhet som inte innefattar att personer övernattar. Byggnader som till exempel hotell, är avsedda för tillfällig boende, och har därför högre krav på brandskyddet. Man måste därför anpassa brandskyddet vid tillfälliga övernattningar för att höja brandskyddet temporärt.  

Tillfälligt boende – Verksamhet som omfattar utrymmen med permanent boende där det vistas personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet och som inte kan förväntas vara vakna. Exempel på tillfälligt boende är hotell och vandrarhem.

 

Information om brandskydd i akuta korttidsboenden för flyktingar, MSB

Frågor & svar med anledning av flyktingsituationen, Boverket

 

Facebook Twitter Email